PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 21/07/2013banghuu
21-07-2013, 12:45 PM
TTTT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 21/07/2013

Nguyễn Thanh Khiết (Q7) Tiên Hòa Trần Anh Duy (Đài chủ)


http://i1316.photobucket.com/albums/t603/guihinh_20072013/P1170413_zps3f900e37.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/guihinh_20072013/media/P1170413_zps3f900e37.jpg.html)

Thế trận Đối Binh Cuộc


FORMAT WXF
GAME Nguyen Thanh Khiet(vs)Tran Anh Duy
TIME 43"; 52"
RED Nguyen Thanh Khiet;;;
BLACK Tran Anh Duy;;;
DATE 21-07-2013

START{
1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7
3. H2+3 C2.6 4. R9+1 H2+3
5. H7+8 C8+2 6. E3+5 E3+5
7. P3+1 P7+1 8. E5+3 A4+5
9. E3-5 C8.2 10. C8.7 R1.2
11. C2+2 R9.8 12. R1.2 R8+4
13. R2+1 P3+1 14. P7+1 R8.3
15. R9.7 R3.7 16. C7.6 R7+2
17. R7+3 H7+6 18. C2.4 C6.7
19. R2+1 C7+5 20. R2.3 R7.5
21. H8-7 H3+4 22. C4-3 R5.3
23. R7-1 H4+3 24. R3+2 H6+5
25. R3-1 C2+2 26. H7-9 H3-4
27. H9+8 R2+6 28. A4+5 R2.1
29. C4.1 H5+3 30. R3.9 H3-1
31. C1+5 P1+1 32. P1+1 H4+6
33. C1.2 H1+3 34. P1+1 P5+1
35. E5+3 H6+7 36. E7+5 H7-5
37. C2-2 H5-6 }END

Hòa cờ tiêu chuẩn , cà hai phải phân định thắng thua bằng cờ nhanh 15p...

banghuu
21-07-2013, 12:47 PM
TTTT Ván cờ nhanh Kỳ Đài Newlink

Nguyễn Thanh Khiết (Q7) Tiên Bại Trần Anh Duy (Đài chủ)


http://i1316.photobucket.com/albums/t603/guihinh_20072013/P1170409_zps6ccd3f3e.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/guihinh_20072013/media/P1170409_zps6ccd3f3e.jpg.html)
Trần Anh Duy thắng cờ nhanh bảo vệ ngôi Đài chủ...


Thế trận Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã Khai Tam Lộ

FORMAT WXF
GAME Nguyen Thanh Khiet(vs)Tran Anh Duy
TIME 9"; 6"
RED Nguyen Thanh Khiet;;;
BLACK Tran Anh Duy;;;
DATE 21-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1
5. H8+9 P1+1 6. R9+1 P1+1
7. P9+1 R1+5 8. C8.7 C2.1
9. P5+1 E3+5 10. R2+6 C8.9
11. R2.3 R8+2 12. R9.6 C9-1
13. R3.4 C9.7 14. P7+1 C7+4
15. H3+5 C7.3 16. H9+7 R1+1
17. C7+2 P3+1 18. H5+7 R1.3
19. H7+8 R8-1 20. P5+1 R3-3
21. H8-9 R8+4 22. H9-8 A4+5
23. R4.3 H3+1 24. R6+7 C1.4
25. E7+9 H1+2 26. R6.8 P5+1
27. R8+1 A5-4 28. R3-3 R8.5
29. E9+7 H2-1 30. A6+5 A6+5
31. C5.7 R3.6 32. E7-5 R5.2
33. R8-5 H1+2 }END