PDA

View Full Version : Những ván đấu của Nguyễn Trần Đỗ Ninhchipchip1111
26-07-2013, 05:14 PM
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/07/22/21/43/875867399_781785730_574_574.jpg


BU FengBo W NGUYEN Tran Do Ninh Chinese xiangqi team visit Vietnam 2007 Pawn vs Pawn Defense
Ván 1


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
China-Dalian BU FengBo (W) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Chinese xiangqi team visit Vietnam
BU FengBo
China-Dalian
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
W
262563647767124219271022091900106665708267648070171343446947727313155041796742628979604215127333797082706463705167555163556322431262101927193363627263731927737572732324730324254725432403237571231371811316444546452445274645264627264527464526594881861615868549594152463426452947456615108586060583843442667859498646422140501017848521338575656430413354
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D29538
www.dpxq.comNguyen Thanh Bao L NGUYEN Tran Do Ninh Asian Indoor Games 2009 5,9 Cannons vs 2HD Edge Cannon for R exchange
Ván 2


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam Nguyen Thanh Bao (L) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Indoor Games
Nguyen Thanh Bao
Vietnam
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
L
7747706279678070897910222625636479737282736382811927304117070010091981616353627453557466473770722947725255521252191022100703102203004130273561630605604205042324252442240414244237365253000666476947636706266777363877741424220324345351388874348883032426255181837381013554504173704152543301714948304186854132708071738083733383335241331334541310413010183241181524031516434448495453161853431848031546454445484515273948273547696465858443636987655545463547
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31859
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh W CHIU Yu Kuen Asian Indoor Games 2009 Horse vs Pawn Defense
Ván 3


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (W) China-Hong Kong CHIU Yu Kuen
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
CHIU Yu Kuen
China-Hong Kong
W

http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31816
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh W YU JinYan Asian Indoor Games 2009 Pawn vs Horse Defense
Ván 4


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (W) China-Macau YU JinYan
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
YU JinYan
China-Macau
W
26257062666580817967204229472324252481211927212427351022092924294729223417370020694720245948727189597121595434225424212477722474352322103733122233637424675510315534312363232221345330416564434464636243233324235365436465442326446521013353010672626443530343554645556365536355033306866264262164442131536583846586
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31825
www.dpxq.com


TRAN Chanh Tam W NGUYEN Tran Do Ninh Asian Xiangqi Individual Championships 2009 CC vs Sandwich Horses Defence
Ván 5


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam TRAN Chanh Tam (W) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Xiangqi Individual Championships
TRAN Chanh Tam
Vietnam
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
W

http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31230
www.dpxq.com

Setiawan D NGUYEN Tran Do Ninh Asian Xiangqi Individual Championships 2009 Pawn vs Pawn Defense
Ván 6


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Indonesia Setiawan (D) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Xiangqi Individual Championships
Setiawan
Indonesia
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
D
2625636419277062694720427958103189692324252400206665646569652024273562543554245458373152372552640908543408588081594872626575813158533424172724342737342437272434
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31236
www.dpxq.com

LAY Kan Hock L NGUYEN Tran Do Ninh Asian Xiangqi Individual Championships 2009 CC vs Tiger Formation
Ván 7


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Mailaysia West LAY Kan Hock (L) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Xiangqi Individual Championships
LAY Kan Hock
Mailaysia West
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
L
774770626665807079677282192723241713102213230010091920421913707889871202131022106755783823631022656422345534383487678281635381616463030453583454581802221813222313124220677761637772546469876353464550412746535612146466454443441444234359484050475750405747405047575040574740504757504057472042440443472947562646656243040042207270435570604150495926164729665648575676294776795958797858595547594916193948
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31246
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh W HUANG BiFu Asian Xiangqi Individual Championships 2009 Long Canon Opening
Ván 8


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (W) Burna HUANG BiFu
Asian Xiangqi Individual Championships
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
HUANG BiFu
Burna
W

http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31259
www.dpxq.com


Lv Qin W NGUYEN Tran Do Ninh Asian Xiangqi Individual Championships 2009 Pawn vs Pawn Defense
Ván 9


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
China-Guangdong Lv Qin (W) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Xiangqi Individual Championships
Lv Qin
China-Guangdong
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
W
262563647767604279877062897980707973728273706270174710220908000119277051868523242524422408181202877524421815013175833134155551725525342425244224836472646764826264842442594842644645504145444344844420422746221466654050475714356564352346545040444562525717021217474050474252514222415254625161645450516947514185844131847423356283351674641628495928362227362445466151837552414857244575631262634462224423452646364150233522323514263427373236373430411422
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31261
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh W WU JiangWei Asian Xiangqi Individual Championships 2009 Pawn vs Short Pawn Canon
Ván 10


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (W) Malaysia East WU JiangWei
Asian Xiangqi Individual Championships
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
WU JiangWei
Malaysia East
W

http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31273
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh W WONG Chi Keung Asian Xiangqi Individual Championships 2009 Pawn vs Horse Defense
Ván 11


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (W) China-Hong Kong WONG Chi Keung
Asian Xiangqi Individual Championships
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
WONG Chi Keung
China-Hong Kong
W
26257062666512222947100217122042192772827757807079677074091903048979741419140214121130417978001011012324252442242735142601211030575630355626244278188281181035301014812126216082675522235534303221014130010023203453323114128260120231713948504102047151534551554533413233255551251351310434608234336364332331110005646505151171232262542232202146456566151421111404111004007111323040411334
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31286
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh W AKIYOSHI Kazuyoshi Asian Indoor Games 2009 Pawn vs Short Pawn Canon
Ván 12


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (W) Japan AKIYOSHI Kazuyoshi
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
AKIYOSHI Kazuyoshi
Japan
W
262512227747204247433041294710314344001019387062796780708979727666657666797062700919101446457062170714193819220219273143443443224544232425244224343360422735636465644264351602061624644224456616332383840727221044341031236303044553415227373123632350413444040547290515374715254742
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31799
www.dpxq.com


XIE Jing W NGUYEN Tran Do Ninh Asian Indoor Games 2009 Elephant vs Short Cannon
Ván 13


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
China-Shanghai XIE Jing (W) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Indoor Games
XIE Jing
China-Shanghai
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
W
6947123226251002192700100919101417071434796763647787706289798070797572827570627019187062187823247875604206058280252434242706806006253041878832367535625435553666888354628380627080846465556524846566708207038424667682744645607076167462166662546663543325372434594833120313123137257074674634141333742433372423636531128685147437177434171302141343343829071426437340307370303165632333454426452537
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31809
www.dpxq.com


XIE Jing D NGUYEN Tran Do Ninh Asian Indoor Games 2009 Elephant vs Elephant Defense
Ván 14


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
China-Shanghai XIE Jing (D) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Indoor Games
XIE Jing
China-Shanghai
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
D
69476042262563641927100209087062086800016665646568657270777370607363013179670304897931366360806079765041675536384645605059483828273523242524282435162422171222125563121476665052163762503725142465855062856562506585506285656250454443446344525465638384630342646646644246765062767262507270244425445444708044240383242683842606844402234445063680832302830336344525507125267152260652640304343504053533056564520646021486853338858414356566355446363818361618286626
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31850
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh L Nguyen Thanh Bao Asian Indoor Games 2009 Elephant vs Central Canon
Ván 15


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (L) Vietnam Nguyen Thanh Bao
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
Nguyen Thanh Bao
Vietnam
L
6947724279677062897980701927123266657076262510021716767477877414091903045948232479742425741402144725040506050005161532361916422216360515290715173637504167551716553422323767604234533231673741323732312132312127536140503137505137271646275751415752628149594131614230414223313052828160828046565949565080706052707414267434304034362605874750702311524436460517474443444616173816564445112370745657747957597976231138175957173657374546
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31860
www.dpxq.com


KNG Ter Yong L NGUYEN Tran Do Ninh Asian Indoor Games 2009 Elephant vs Pawn Defense
Ván 16


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Singapore KNG Ter Yong (L) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Indoor Games
KNG Ter Yong
Singapore
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
L
69476364192770620908604226251002085800010605728279678070897970765853013177877666797766864769868517156465777682812947313815658584767150413948121171721112675584747262818769871262656838345534743453438384686503040504340465456260436360504543044487690214435344432524142624234152636543536525260727355355472907192515848523225070352755152715857546457565454452414443707222217271
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31870
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh L KNG Ter Yong Asian Indoor Games 2009 Horse vs Pawn Defense
Ván 17


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (L) Singapore KNG Ter Yong
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
KNG Ter Yong
Singapore
L
192723247747102279677242897970627974200217138081742400201323224124256364091912321914815139486082143420222313221225234120262530412715323034312032471751542947324423244456245462544857424659484645252454352414563749393523313323151315371839491222151822281819281819291817334345356665646543631714636535326775147465553252554582607556524256373036454636343725342429097473060573130939131586854222
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31874
www.dpxq.com


LAY Chhay L NGUYEN Tran Do Ninh Asian Indoor Games 2009 CC File Chariot vs 2HD
Ván 18


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Kampuchea LAY Chhay (L) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Indoor Games
LAY Chhay
Kampuchea
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
L
1747102219270010090812020858101479877062585363647767145453637271897971616373232459486042666522347371806065645464676634557975554729470201666264627173304175558384734362674303010227196070555667770363618119387773636573134645131556661535384602124544121947293536465436336515190915190908664633632947707448590888876674761918888966457646544663534667536367468161188889798878798978888979887879894454634378754130455361514634434739484767493930413938515475555444556567655365
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31885
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh W LAY Chhay Asian Indoor Games 2009 Elephant vs Central Canon
Ván 19


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (W) Kampuchea LAY Chhay
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
LAY Chhay
Kampuchea
W
6947724279677062897980811927813126251002666512226755001009191016556323246342604225242227772716261712625427073111122211192226191626251606464503047974546674763041243402145948664776064728495914062523280729070614238314264544434434442607656407266454264586850405858445665949051548571525394840308333252684832636837366457363452633352614358536464443143554443556
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31888
www.dpxq.com


LEI Kam Fun L NGUYEN Tran Do Ninh Asian Indoor Games 2009 Pawn vs Elephant Defense
Ván 20


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
China-Macau LEI Kam Fun (L) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Indoor Games
LEI Kam Fun
China-Macau
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
L

http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31898
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh W LEI Kam Fun Asian Indoor Games 2009 Elephant vs Short Cannon
Ván 21


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (W) China-Macau LEI Kam Fun
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
LEI Kam Fun
China-Macau
W
69477252796763648979706226251022192720427787304117070010091980827975827275725272878372738385121785756254755573638685636655571716858410148474646547652324252414242947241439481626191422140703543506053556031314351317351674731624050424361716362849395644575828071606665646455606454406054443071567461523040323354333355648575644594805353949353646342624334336764342767442415041
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31900
www.dpxq.com


WOO Tsung Han L NGUYEN Tran Do Ninh Asian Indoor Games 2009 5,8 Cannons vs 2HD
Ván 22


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Singapore WOO Tsung Han (L) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Indoor Games
WOO Tsung Han
Singapore
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
L

http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31905
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh D WOO Tsung Han Asian Indoor Games 2009 Elephant vs Pawn Defense
Ván 23


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (D) Singapore WOO Tsung Han
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
WOO Tsung Han
Singapore
D
69476364192770620908100266656465086860426865727026250001777370607363013179673136060550418979232425243626274826246755123248670223636080607978241417070304782823350504140428253556252862546560426028205668494854354645324220264245485845445576445458485444485844545848544448584454766835566755566855676042584854444858445467755453584804057587688707875354878354444725050848490858267640507670505170715150717050517073585673435686
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31914
www.dpxq.com


WANG Bin W NGUYEN Tran Do Ninh Asian Indoor Games 2009 CC File Chariot vs 2HD
Ván 24


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
China-Jiangsu WANG Bin (W) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Asian Indoor Games
WANG Bin
China-Jiangsu
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
W
774770627967807026256364192710228988204217071216091900104645728206053041885870760706767358561614191583844737737537476465666575656746656445442324252414442423444729471015271564144634220106161424565362745343828616468685394885054333050449397482150324143413
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31919
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh L WANG Bin Asian Indoor Games 2009 CC 5th Pawn vs 2HD
Ván 25


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (L) China-Jiangsu WANG Bin
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
WANG Bin
China-Jiangsu
L
7747706279671022897980702625636479737282736382814645224117132324252481616373707313734153454412422434434434446141192741446746444729470010394853450939101373754566463413333415337375257313393666542545504136344243343160424544437331367370444570601534133345554152274630413616608034135435462533231636625455454050454435433676436213058060444654467646504005262325467625232645234345376254765654335655331237251224868543455545244506056080050480850403852547256465
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31920
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh L XIE Jing Asian Indoor Games 2009 Horse vs Pawn Defense
Ván 26


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (L) China-Shanghai XIE Jing
Asian Indoor Games
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
XIE Jing
China-Shanghai
L
1927232477477062796710228979807009082042083830413835636426252425352522347975123217073413252632306665133426253020656442642735342235230010757362547353101447275433252672765356644269473345464576265626707459481413272813174859415228585041594874242624422458531716675516150727154555634546272546866355868455366042535984543657543457652023252334335953434465443353
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D31846
www.dpxq.com


NGUYEN Tran Do Ninh D TRUONG A Ming Vietnam The 4th Phuong Trang Xiangqi cup open 2010 Pawn vs Horse Defense
Ván 27


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh (D) Vietnam TRUONG A Ming
Vietnam The 4th Phuong Trang Xiangqi cup open
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
TRUONG A Ming
Vietnam
D
666510222625726269477082777260427967120217378070897900011927013159483134091963646564626737673464191222416765416065604260271502727972707212726414152783847222604222231444060582742303748603048667485767550444434427355534050450410414200257484050
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D33883
www.dpxq.com


CHIU Yu Kuen D NGUYEN Tran Do Ninh Vietnam The 4th Phuong Trang Xiangqi cup open 2010 Pawn vs Elephant Defense
Ván 28


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
China-Hong Kong CHIU Yu Kuen (D) Vietnam NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam The 4th Phuong Trang Xiangqi cup open
CHIU Yu Kuen
China-Hong Kong
NGUYEN Tran Do Ninh
Vietnam
D
26252042774763647967706289798070797510221927728275706270090830410878706278750030666564657565625447571216655554623948303429472324868562745575242575251610257510202715342406050304050424045751827275657262677504056987628251818285818583848586848586568575657522037574051517272000743415193439191727370315876500045666047439294130292574042529047429251719373974044729191765470484485784045948040525260504464515342636345336355372353417166661040645444344344472646151304144420601426201516264163664605152
http%3A//24.212.173.247/%0D%0Ahttp%3A//24.212.173.247/xq/xqdb/jgame_Dhtml.php%3Flan%3D%26id%3D33877
www.dpxq.com


Chen Ming 2+0 Nguyen TranDoNinh Elephant opening VS Palcorner Cannon 2010 Vietnam Nation Xiangqi Team Visit JiangSu
Ván 29

60421737232419071022091900101915120215356364796770626665646535656254655554625948806055656254656042606947725289792042778702062625242547251016254706467976466607281626280726163738223438083455767754357775355475773041868554357775556775356664878916768959767935655262654564440726422426056222051722421736444745474247294724425969030436576755472955766959765748570405088879773948778788688785294743446865050649394445656685866667454647290616
Dai RongGuang 1=1 Nguyen TranDoNinh Elephant VS Left Cross Palace Cannon opening 2010 Vietnam Nation Xiangqi Team Visit JiangSu
Ván 30


6042773770627967807089797276666576662625100219270001294770796779013117073136091912223948504119126656796736261217566669876364656442640709260609190604273522323732413219396254354364424355547547690454175775675767
Vu HuuCuong 2+0 Nguyen TranDoNinh Central Cannon,others 2011 Vietnam Xiangqi Championships Men Preliminary Stage
Ván 31


724279672324666570628979807019277076675510220908434465647656646344456362454639485655776746566747304179735657474612166947164627465747732355452322454629470010081846264939263639494030224220421737361618081618
Nguyen TranDoNinh 2+0 Duang VanLong Central Cannon VS Sandwich Horses defence,others 2011 Vietnam Xiangqi Championships Men Preliminary Stage
Ván 32



Nguyen TranDoNinh 2+0 Tran QuocViet Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse 2011 Vietnam Xiangqi Championships Men Preliminary Stage
Ván 33


232466651022796772428979706277878081192781512947120279780010091910167838020638350607171816172748070987885158185817193505424148271918394818194839410105091909
Nguyen TranDoNinh 2+0 Vo Van Chuong 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn 2011 Vietnam Xiangqi Championships Men Preliminary Stage
Ván 34


724279676364897970627787102226251216694762548788808119271626171500100919101479754262666523246755646575652425472520422947627286857279656981718858797758573041697971731916778779735473162614154645151426767352594852647666877755636445664645642735143435566456465634645676774725476463767543447525223425353413476513323525634357474373470732246547244525357379485979760605760607170607
Ton ThatNhatTan 0-2 Nguyen TranDoNinh Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange 2011 Vietnam Xiangqi Championships Men Preliminary Stage
Ván 35


724279677062897980701927232466657076778776668788102279711202711100011101220188686656394843442947565367750222686701130939504139354232756320426355444535451334454434265534263417102220443453131000624367770304344413030004242506052027772725264443
LAI LyHuynh 0-2 Nguyen TranDoNinh Pawn VS Palcorner Cannon 2012 Vietnam Xiangqi Championships Men Preliminary Stage
Ván 36


2324773770627967807066651022190700018979013139487276294743441727221427287666797062702838311106057062092914260726122238282226282411213736666947692124363760423747504167756364656442647563
Trenh ASang 1=1 Nguyen TranDoNinh 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn 2012 Vietnam Xiangqi Championships Men Preliminary Stage
Ván 37


724279676364897970622625807019271002694700010908232425240121273521243516242216372227372570761714272677877666251326231412666712626787132587860858424625468646594823265853022379752636755550416263233163734150737046767050767948597971505171615383363339483112515343445525200253736171252212248380336373722416720271010212011112021101222601022616
Nguyen TranDoNinh 1=1 Vu Huu Cuong Palcorner Cannon VS Right Central Cannon 2012 Vietnam Xiangqi Championships Men Preliminary Stage
Ván 38


7252174710221927706279878070897900100919121826257075666552573948578769872042485763646564426479696042696575658765232425244224574818168685162619102210476724426547625477704041678710228783543570772234271935567757344619072621072646254725212683035677858426864839776557586584254784760605434405044445041445460308868959488985141385150818414013234656233330413323154549595666587841322333504133234585788866678878858818177655787567687577888317188353594968584837