PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng 09h00 T7 10/08/2013banghuu
10-08-2013, 12:28 PM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 10/08/2013

Nguyễn Tiến Hoàng (Hóc Môn) Tiên Bại Trương Á Minh ( Đài Chủ )


http://i1312.photobucket.com/albums/t522/guihinh_03082013/P1180879_zpsc23388f1.jpg (http://s1312.photobucket.com/user/guihinh_03082013/media/P1180879_zpsc23388f1.jpg.html)


Thế trận Trung Pháo đối Bình Phong Mã Song Pháo Quá Hà

FORMAT WXF
GAME Nguyen Tien Hoang(vs)Truong A Minh
TIME 1:41"; 31"
RED Nguyen Tien Hoang;;;
BLACK Truong A Minh;;;
DATE 10-08-2013

START{
1. C8.5 H2+3 2. H8+7 P3+1
3. R9.8 R1.2 4. P3+1 H8+7
5. H2+3 C8+4 6. P7+1 P3+1
7. R8+6 C2.1 8. R8.7 R2+2
9. R7-2 C8-5 10. R7.6 R9+1
11. R1+1 E7+5 12. E7+9 R2+2
13. H7+8 R2.3 14. R1.6 A6+5
15. C5.7 R3.2 16. C2+2 C8.7
17. R+.7 H3+4 18. C7.8 R2+1
19. R7.8 H4+2 20. C2.8 R9.8
21. H3+4 C1.4 22. R6+2 R8+3
23. E3+5 R8.6 24. E9+7 P7+1
25. R6+2 P7+1 26. R6.4 H7+6
27. E5+3 C7.9 28. C-.5 C4.1
29. C5+4 C1+4 30. P5+1 C9.6
31. C5.4 H6-4 32. H4+3 C6+1
33. P5+1 H4+3 34. P5+1 E5-7
35. C4.1 H3+4 36. K5+1 H4-6
37. K5-1 C1.9 38. C8.4 C9+2
39. C1+3 E7+5 40. H3+1 H6+7
41. C4-3 C9.6 42. H1+2 E5-7
43. C1.3 H7-6 44. H2-1 C+.8
45. A4+5 C8-6 46. H1-2 C6+2
47. A5+4 H6+4 48. K5+1 H4-5
49. C3.1 C8+1 50. C1-5 C6.5
51. K5.6 H5-7 52. C1+1 C5.8
53. C1.3 P1+1 54. E3-5 P1+1
55. A6+5 P1.2 56. K6-1 C++2
57. C3-2 C-+1 58. C3.5 C+.6
59. C5+2 C8.6 60. P5.6 K5.6
61. C5.7 C-.4 }END

http://i1312.photobucket.com/albums/t522/guihinh_03082013/P1180875_zpsdf8ed2b1.jpg (http://s1312.photobucket.com/user/guihinh_03082013/media/P1180875_zpsdf8ed2b1.jpg.html)
Bạch My Ưng Vương giữ ngôi Đài chủ 2 Kỳ Đài.....

:suphu:suphu

banghuu
10-08-2013, 12:32 PM
Hình ảnh Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồnghttp://i1312.photobucket.com/albums/t522/guihinh_03082013/P1180893_zps7b774233.jpg (http://s1312.photobucket.com/user/guihinh_03082013/media/P1180893_zps7b774233.jpg.html)
Trao tặng qùa cho khán giả chiến thắng cuộc thi giải cờ thế .


http://i1312.photobucket.com/albums/t522/guihinh_03082013/P1180887_zps414c5c34.jpg (http://s1312.photobucket.com/user/guihinh_03082013/media/P1180887_zps414c5c34.jpg.html)
Anh Hiển - nhà sưu tầm quân cờ và chế tác bàn cờ - tặng cờ cho Kỳ Đài Hội Quán Cờ.

:chaochao:chaochao

trung_cadan
10-08-2013, 12:35 PM
Lão Lâm Mẫu tối qua mớivề , sáng đã kịp bình luận cùng lão Banghuu rồi , bay như chim sợ thật :)) !!!