PDA

View Full Version : Các ván cờ của Danh thủ Dương Quan Lândqhuydhtn
19-09-2013, 11:11 PM
http://www.youtube.com/watch?v=gv6y5aBw96s&list=PLA166E98083F2321A&index=1

dqhuydhtn
19-09-2013, 11:12 PM
http://www.youtube.com/watch?v=-ZOotC7OfUs&list=PLA166E98083F2321A&index=2

dqhuydhtn
19-09-2013, 11:12 PM
http://www.youtube.com/watch?v=6woPcLlBkw4&list=PLA166E98083F2321A&index=3

dqhuydhtn
19-09-2013, 11:13 PM
http://www.youtube.com/watch?v=1XBDWZi6YWo&list=PLA166E98083F2321A&index=4

dqhuydhtn
19-09-2013, 11:16 PM
https://www.youtube.com/watch?v=llnBFTn4Aw4&index=3&list=PLCsLwDA3ChNhXp2EBNUW2GEGXo3cqBGbj

dqhuydhtn
19-09-2013, 11:17 PM
http://www.youtube.com/watch?v=kR64jqHt4T4&list=PLA166E98083F2321A

dqhuydhtn
19-09-2013, 11:18 PM
http://www.youtube.com/watch?v=6woPcLlBkw4&list=PLA166E98083F2321A&index=7

dqhuydhtn
19-09-2013, 11:20 PM
http://www.youtube.com/watch?v=-ZOotC7OfUs&list=PLA166E98083F2321A&index=8

dqhuydhtn
19-09-2013, 11:24 PM
http://www.youtube.com/watch?v=1XBDWZi6YWo&list=PLA166E98083F2321A&index=10