PDA

View Full Version : Quy chế hoạt động CLB Cờ Tướng B3 Cầu DiễnClb co tuong B3 Cau Dien
18-10-2013, 03:07 PM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
QUY CHẾ
(V/v: Tổ chức hoạt động CLB Cờ Tướng B3 Cầu Diễn)

Câu lạc bộ “Cờ tướng B3 Cầu Diễn” là nơi tập hợp những người yêu thích môn Cờ tướng đang cư trú tại Khu đô thị Cầu Diễn. Mục đích nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh và bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn khu đô thị Cầu Diễn và các nơi khác
¬¬
CHƯƠNG I. TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC
Điều 1. Tên gọi
- Tên gọi: Câu lạc bộ “Cờ tướng B3 Cầu Diễn”.
Điều 2. Mục đích hoạt động của Câu lạc bộ
- Tập hợp người yêu thích cờ tướng đang cư trú tại Khu đô thị Cầu Diễn có một sân chơi giải trí lành mạnh sau giờ làm việc, học tập, tạo điều kiện cho các hội viên giao lưu, thi đấu, học hỏi từ đó tạo mối liên hệ mật thiết với nhau giữa thành viên Câu lạc bộ trong Khu đô thị Cầu Diễn và các nơi khác
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
- Câu lạc bộ được thành lập và sinh hoạt tạm thời tại chân cầu thang nhà B3 Điều hành hoạt động của Câu lạc bộ là Ban chủ nhiệm trên nguyên tắc tự nguyện, theo đúng điều lệ Câu lạc bộ. Quyền lợi cá nhân phải luôn đi liền với quyền lợi tập thể.
¬¬CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
¬¬¬Điều 4. Cơ cấu tổ chức
- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Hội viên câu lạc bộ bầu ra bao gồm: Chủ nhiệm, 2 thành viên Ban chủ nhiệm
Các chức danh trên phải được phê chuẩn. Nhiệm kỳ Ban Chủ nhiệm là 02 năm.
- Việc thành lập hay giải thể của Câu lạc bộ phải tuân thủ Pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quy chế của Câu lạc bộ.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chủ nhiệm
- Soạn thảo báo cáo tổng kết, quyết toán tài chính hàng năm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hàng quý, năm, tổ chức và điều hành mọi hoạt động của CLB duy trì vui chơi, tập luyện thường xuyên, thi đấu giao lưu toàn CLB 1 tháng/lần.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Câu lạc bộ và việc thực hiện quy chế câu lạc bộ của hội viên.
- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm trước UBND thị trấn Cầu Diễn, tổ dân phố về bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ
CHƯƠNG III. HỘI VIÊN
Điều 6. Hội viên
Những người yêu thích bộ môn cờ tướng đang sinh sống trên địa bàn khu đô thị Cầu Diễn, hoặc ở các khu vực khác nếu có nguyện vọng đều được xem xét để trở thành Hội viên Câu lạc bộ.
Điều 7. Quyền lợi và Nghĩa vụ của hội viên
1. Quyền lợi:
- Được tham gia sinh hoạt đầy đủ vào các hoạt động tập luyện và thi đấu, giao lưu và học hỏi với các hội viên khác trong câu lạc bộ. Hội viên đủ 18 tuổi được quyền ứng cử, đề cử vào Ban chủ nhiệm.
- Có quyền tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến vào Chương trình, Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.
2. Nghĩa vụ:
- Chấp hành nghiêm túc Quy chế, chương trình hoạt động của Câu lạc bộ.
- Tích cực tham gia tập luyện và thi đấu theo yêu cầu của BCN
- Góp ý xây dựng, tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng, uy tín của Câu lạc bộ.
- Củng cố khối đoàn kết nội bộ, bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ và của hội viên, không được nhân danh Câu lạc bộ trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phân công.
- Đóng góp tiền phí sinh hoạt hàng tháng để duy trì phát triển các hoạt động của CLB.
- Tham gia ít nhất 10% các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ, không vắng mặt liên tục 1 tuần, nếu có việc riêng phải báo cáo BCN Câu lạc bộ

CHƯƠNG IV. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT
Điều 8. Khen thưởng
- Các cá nhân và tập thể tích cực trong hoạt động của Câu lạc bộ, đặc biệt là đạt được nhiều thành tích cao trong tập luyện và thi đấu sẽ được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề xuất khen thưởng. Hình thức khen thưởng sẽ do Ban lãnh đạo Câu Lạc Bộ quy định.
Điều 9. Kỷ luật
- Cá nhân, tổ chức vi phạm Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ thì tùy mức độ sẽ bị kỷ luật dưới các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cho thôi chức vụ trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, thôi công nhận Hội viên Câu lạc bộ.

CHƯƠNG V. TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 10. Các nguồn thu
- Hội viên đóng góp. (do hội viên thống nhất) 100.000đồng/tháng/1hội viên
- Tài trợ của các cá nhân, doanh nghiệp.
- Từ các nguồn vận động xã hội khác.
Điều 11. Các khoản chi
1. Chi phí tổ chức các buổi sinh hoạt, hội nghị, các hoạt động khác cho Câu lạc bộ.
2. Chi phí trang phục, đi lại, nước uống khi tập luyện và thi đấu.
3. Giao lưu thi đấu trao đổi kinh nghiệm với các Câu lạc bộ khác.
Điều 12. Quản lý, sử dụng và thông tin tài chính:
- Tài chính của Câu lạc bộ được Ban Chủ nhiệm phân công cho đồng chí Phó chủ nhiệm và thư ký quản lý, khi chưa sử dụng thì được gửi ngân hàng để phát triển, tăng nguồn thu của Câu lạc bộ, được sử dụng khi có sự nhất trí của Ban Chủ nhiệm.
- Các thông tin liên quan đến tình hình tài chính được công khai tại các kỳ đại hội, sẽ được công khai trên bản tin của Câu lạc bộ về Các khoản thu đóng góp từ các hội viên; các khoản chi vào các công việc cụ thể và tình hình quỹ của Câu lạc bộ đến thời điểm báo cáo.
CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Điều khoản thi hành
Tất cả Hội viên Câu lạc bộ phải thực hiện đúng quy định của Quy chế, Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành các điều lệ quy chế này.
- Trong quá trình hoạt động, nếu có vấn đề cần sửa đổi, Ban Chủ nhiệm sẽ tổng hợp
trình hội nghị Câu lạc bộ xem xét.

Nơi nhận:
- Trung tâm TDTT Từ Liêm (để b/c)
- Tổ dân phố
- Hội viên CLB
- Lưu VP Cầu Diễn, ngày tháng 10 năm 2013
T/m Ban chủ nhiệm