PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Newlink 09/03/2014 Nguyễn Huy Lam - Mông Nhibanghuu
09-03-2014, 09:47 AM
TTTT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 09/03/2014

Nguyễn Huy Lam (KTQG) Tiên Thắng Mông Nhi (Đài chủ)


http://vietnamchess.vn/images/stories/xiangqi/2014/KyDai/Newlink9314_2.jpg
Do Đài chủ Nguyễn Minh Nhật Quang bận tham dự Giải Buôn Ma Thuột mở rộng nên KTQG Nguyễn Huy Lam và QTĐS Mông Nhi được mời chơi ván công Đài :


Thế trận Trung Pháo đối Tam Bộ Hổ

FORMAT WXF
GAME
TIME 39"; 35"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 09-03-2014

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C2.1
3. H8+7 R1.2 4. R9.8 R2+6
5. C8.9 R2.3 6. R8+2 C8.6
7. C5-1 E7+5 8. C5.7 R3.4
9. H7+8 R4-3 10. P3+1 P3+1
11. R8.4 A4+5 12. R4+2 C1+4
13. E3+5 C1.3 14. C7+4 H8+9
15. R1.2 P1+1 16. C7+1 P1+1
17. R4.7 C3.2 18. H8+9 P1+1
19. C9-2 P1+1 20. H3+4 P5+1
21. E7+9 C2+3 22. R7-4 R4.3
23. H9+7 R3+6 24. E9-7 C6.3
25. R2+1 C2-9 26. C9+9 C3.4
27. H4+6 C4-2 28. R2.8 R9+1
29. R8+7 R9.7 30. C9-1 C2.1
31. H6+8 R7+1 32. H8+7 C4+1
33. R8+1 E5+3 34. C9.6 R7.4
35. R8.7 A5-4 36. C6.1 }END

http://vietnamchess.vn/images/stories/xiangqi/2014/KyDai/Newlink9314_1.jpg
Mông Nhi thua quân đành chịu thất bại , Nguyễn Huy Lam giành ngôi Đài chủ !