PDA

View Full Version : Tìm hiểu Cờ Tàncotuongsonghong.vn
17-03-2014, 04:26 PM
Đỏ dùng hỏa lực kiềm chặt mũi Tướng đỏ, đồng thời trong lúc vận động đánh xoay sang hướng Tướng đen, thất bại vô cùng thảm hại
Bên đỏ Tiến xe thoái Xe, bên đen không dám leo lên gác 3, nếu không bên đỏ Pháo 2 thoái 2, thắng nhanh
Bên đỏ Xe 7 bình 6 chiếu tướng, giữ mặt, có hy vọng thắng lợi
Bên đỏ Tướng 5 bình 6 giải sát hoàn sát. Nếu bên đen đi tiếp xe 7 thoái 4 thì Mã 5 tiến 3 tất thắngwww_dpxq_com
500,350
9999995949489943219970999999990640992099309960076999429999996304
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
212030312021313021234050233330404939
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D463295
www.dpxq.com

cotuongsonghong.vn
19-03-2014, 06:37 PM
Thế cờ tàn do 1 anh em trên Vĩnh Phúc gửi đến, đỏ đi trước

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/MeoMuopDaiSu010/cotancaulacbocotuongsonghong.jpg