PDA

View Full Version : Kim Khóa Ngân Địnhredlabel
08-08-2011, 12:29 PM
http://i1092.photobucket.com/albums/i414/anhkhoi2004/KimKhaNgnnh-2.jpg

Thế : KIM KHÓA NGÂN ĐỊNH
Vì thế này có nhiều diễn biến phức tạp nên tạm thời chia làm 2 cuộc : cuộc A & cuộc B mời các KỲ HỮU xem và cho nhận xét về thế cờ này nhé , tuy rằng đây ko phải là 1 danh cuộc nhưng cũng có nhiều điều để chúng ta suy gẫm về 1 thế cờ của tiền nhân để lại cho hậu thế .
CUỘC A :
1) C5.1 (1) ; tg4-5
2) Xt-5 (2) ; tg5-4
3) X2-6 ; Ct-4
4) P2/1 ; C5-6 (3)
5) tg6-5 (4) .... Xem hình A1
http://i1092.photobucket.com/albums/i414/anhkhoi2004/KimKhaNgnnhHNHA1.jpg
Biến 1
(1a) :
1) P2/1 ; P4/2 XANH THẮNG
(1b) :
1) Xs-6 ; Ct.1
2) P2/1 ; X2.1
3) P2-8 ; P4-2
4) X2-6 ; C3-4
5) M8/6 ; C4.1 XANH THẮNG
Biến 2 :
2) C3-4 ; tg5-4
3) C4-5 ; tg 4-5
4) Xt.6 ; tg5.1
5) Xs.6 ; tg5.1
6) Xt-5 ; tg5-4
7) P2/1 ; P4/2 XANH THẮNG
Biến 3 :
3a) :
4) p2/1 ; C4-5
5) X5.5 ; X2.1
6) P2-8 ; P4/6
7) X5/1 ; P/1
8) X5/5 ; C3-4
9) M8.6 ; C4-5
10) M6/7 ; Cs.1
11) M7/5 ; C5.1 ( hòa cuộc sớm hơn mong đợi của các vị tiền bối )
3b) :
4) P2/1 ; P4-3
5) X5/2 ; C3-2
6) X5.7 ; P3-8
7) C3-4 ; C4.1
8) tg6-5 ; C4-5
9) X5/7 ; X2-5 ( hòa sớm )
Biến 4a :
5) X5-7 ; C6.1
6) X7/3 ; P4-7 XANH THẮNG
Biến 4b :
5) X5.5 ; X2.1
6) P2-8 ; P4-2
7) tg6-5 ; C4.1 XANH THẮNG. ( Còn tiếp )

redlabel
08-08-2011, 01:51 PM
Trở lại hình A1 sau khi tiên đi tg6-5 đến đây hậu có 2 PA : P4.1 & p4-5
bây giờ xét PA P4.1 trước :
5) tg6-5 ; P4.1 (1)
6) X5.6(2) ; tg4.1
7) X5/1 (3) ; tg4.1
8) X5/1 ; tg4/1
9) M8.9 ; X2-5 (4)
10) X5/6 ; C6-5
11) tg5.1 ; C3-4
12) M9/7 ; T1.3
13) M7/6 ; C4.1 ( HÒA )
Biến 1:
5) tg6-5 ; X2/2
6) X5.5 ; X2.3
7) P2-8 ; P4-5
8) X5-4 ĐỎ THẮNG
Biến 2a :
6) P2-6 ; X2-4
7) X5.6 ; tg4.1
8) M8.9 ; X4.1 XANH THẮNG
Biến 2b :
6) tg5-6 ; C4.1
7) tg4-5 ; C4-5
8) X5/2 ; X2-5 XANH THẮNG
Biến 3 :
7) P2.9 ; X2-5
8) X5/8 ; C6-5
9) tg5.1 ; C2-3 XANH THẮNG
Biến 4 :
9) M8.9 ;X2/4
10) P2-6 ; C3-4
11) X5/1 ; X2-4
12) M9.7 ĐỎ THẮNG

redlabel
08-08-2011, 02:45 PM
Xét PA 2 : P4-5
5) tg6-5 ; P4-5
6) X5-7 ; P5/5 (1)
7) X7-6 ; tg4-5
8) M8/6 ; C6-5 (2)
9) tg5-4 ; X2/3
10) X6-5(3) ; X2-7(4)
11) C3-4 ; tg5.1
12) X5.3 ; tg5-4
13) X5/5 ; X7.4
14) tg4.1 ; X7/1
15) tg4.1 ; X7-5
16) P2-4; tg4-5
17) M6.7 HÒA ( pháo mã hòa 1 xe , ko biết đc ko)
Biến 1:
6) X5-7 ; C4.1
7) X7-6 ; tg4-5
8) X6.5 ĐỎ THẮNG
Biến 2 :
8) M8/6 ( xem hình A2)
http://i1092.photobucket.com/albums/i414/anhkhoi2004/KimKhaNgnnhHNHA2.jpg
a) ...X2-5
9) tg5-6 ; C6.1
10) X6.5 ; P5-8
11) X6/4 ; C6-5
12) M6/5 ; X5.1
13) tg6.1 ; X5/5 HÒA
b)....X2-4
9) X6.5 ; X4-5
10) tg5-6 ; P5-8
11) P2-5 ; X5-3 ( nếu P8-5 thì M6.4 ; P5.6 . M4/5 ; C6-5 . X6-4 ĐỎ THẮNG )
12) M6.5 ; X3-5
13) X6.1 ; tg5.1
14) M5.4 ; tg5-6
15) X6-4 ĐỎ THẮNG
Biến 3 :
10) M6.4 ; X2-7
11) M4/5 ; X7-6
12) M5.4 ; P5-6
13) X6-5 ; X6-5 XANH THẮNG
Biến 4 :
10) X6-5 ; X2-6
11) M6.4 ; tg5-4
12) P2.1 ; tg4.1
13) X5/2 ; X6.1
14) P2-4 ; X6-7
15) P4-3 ; X7 -6 HÒA.

redlabel
08-08-2011, 03:54 PM
Như red đã nói ở trên là chia làm 2 cuộc và ở trên là toàn bộ diển biến của cuộc A , bây giờ nghiên cứu tiếp cuộc B
CUỘC B:
1) C5.1 ; tg4-5
2) Xt-5 ; tg5-4
3) X2-6 ; Ct-4
4) P2/1 ; tg4.1
5) X5-7(1) ; P4-3
6) X7-6 ; tg4-5
7) X6-5(2) ; tg5-4
8) X5/2 ; X2/2 ( Hình B1 )
http://i1092.photobucket.com/albums/i414/anhkhoi2004/KimKhaNgnnhHNHB1.jpg
Biến 1:
5) X5/2 ; X2/2
6) tg6-5 ; C3-4
7) X5.7 ; tg4.1
8) X5.1 ; tg4/1
9) P2.9 ; P4-5
10) tg5.1 ; C4.1
11) tg5-4 ; Cs.1
12) X5-4 ; Cs-5 ( xanh có thể đi X2-8, X4-6 ; tg4-5, X6/7 ; C4-5 ; tg4/1 ; X8-6 XANH THẮNG )
13) X4.6 ; tg4-5
14) X6-5 ; tg5-4
15) X5/7 ; X2-6
16) X5-4 ; C4-5
17) tg-5 ; X6.1 XANH THẮNG
Biến 2a :
7) X6/1 ; C5.1
8) tg6.1 ; P3.1 XANH THẮNG
Biến 2b :
7) M8/6 ; P3/1
8) X6-5 ; tg5-4
9) X5-6 ; tg4-5
10) M6.4 ; C5.1 XANH THẮNG
Trở lại nước 8 cuộc B ( Hình B1 ) đến đây tiên có 2 PA : ( X5-7 & tg 6-5 )

redlabel
08-08-2011, 08:43 PM
PA 1 : X5-7
9) X5-7 ; X2-5
10) P2.1(1) ; X5-4
11) tg6-5 ; C4-5
12) tg5-4(2) ; tg4-5
13) P2-5 (3) ; C5-6
14) tg4-5(4) ; C6.1
15) X7-9 ; X4-8
16) tg5-6 ; X8.3
17) tg6.1 ; C6-5 XANH THẮNG. ( 4 biến trong PA này đều dẫn đến xanh thắng )
PA 2 : tg 6-5
9) tg6-5 ; X2-8 (1)
10) P2-4 ; P3/7
11) X5.3 ; X8-4
12) C3-4 ; C4.1
13) P4-2 ; T1.3
14) X5.1 ; tg4.1
15) X5.1 ; P3-8
16) P2-3 ; P8.1
17) X5.3 ; P8/1
18) X5/3 ; tg4/1
19) X5.2 ; tg4.1
20) X5/2 ; P8-4
21) X5/1 ; X4-7
22) P3-4 ; X7.3
23) X5-7 ; P4/1
24) C4-5 ; C4.1
25) tg5.1 ; X7-6
26) C5-6 ; X6-5
27) tg5-4 ; tg4-5
28) X7-4 ; X5/1
29) tg4.1 ; C4-5
30) X4.4 HÒA.