PDA

View Full Version : Quỹ Thành Viên CLB ImportLinkhung_namdong
01-09-2011, 09:03 AM
Quỹ Thành Viên ImportLink

Trong buổi họp chiều qua 31 - 8 Ban Chủ Nhiệm CLB Cờ Tướng ImportLink và các thành viên đã họp bàn và quyết định thành lập Quỹ Thành Viên ImportLink.
- Quỹ Thành Viên là số tiền thu được qua sự đóng góp của các thành viên trong CLB và là nơi tiếp nhận những nguồn tài trợ từ bên ngoài qua các Giải đấu của CLB.
- Cũng trong buổi họp này chúng ta đã cùng đi đến thống nhất,chỉ thu quỹ từ các thành viên khi Quỹ bị hạn chế.( Không thu theo tháng )
- Có tất cả 4 trường hợp được xét giảm khi tham gia đóng quỹ bởi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc là học sinh,sinh viên.Chỉ phải đóng 50%

1 - Phùng Quang Điệp
2 - Vũ Khánh Hoàng
3 - Phạm Văn Huy
4 - Dương Đình An

Cũng trong buổi Họp hôm qua chúng ta đã tiến hành Thu Quỹ Thành Viên ImportLink

1 - Nguyễn Ngọc Hùng 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng )

2 - Nguyễn Khánh Ngọc 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng )

3 - Nguyễn Hùng Vi 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng )

4 - Mai Quý Lân 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng )

5 - Nguyễn Thăng Long 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng )

6 - Thịnh Văn Trung 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng )

7 - Phùng Quang Điệp 50.000đ ( Năm mươi nghìn đồng )

8 - Vũ Khánh Hoàng 50.000đ ( Năm mươi nghìn đồng )

9 - Phạm Văn Huy 50.000đ ( Năm mươi nghìn đồng )

10 - Dương Đình An 50.000đ ( Năm mươi nghìn đồng )

11 - Nick BienCuaLo ( Hội Viên Danh Dự ) 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng )

12 - Dương Đình Chung 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng )

13 - Nguyễn Thanh Công 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng )

Tổng số tiền Quỹ Thành Viên ImportLink thu được sau ngày đầu tiên thành lập Quỹ là: 1.000.000đ ( Một triệu đồng chẵn )

Những thành viên chính thức chưa đóng Quỹ

1 - Trần Quyết Thắng
2 - Nguyễn Thanh Tùng
3 - Đinh Quang Hưng
4 - Dương Văn Long
5 - Trần Nguyên Thắng
6 - Đỗ Văn Trường
7 - Lại Thành Trung
8 - Nguyễn Phong Đạt
9 - Nguyễn Minh Đăng

Thay mặt toàn thể anh em CLB ImportLink,Phó Chủ Nhiệm Nguyễn Ngọc Hùng sẽ đứng ra quản lý và sử dụng công khai Quỹ Thành Viên.


Thay mặt Ban Chủ Nhiệm
Nguyễn Ngọc Hùng ( hung_namdong )

hung_namdong
01-09-2011, 01:37 PM
Trong buổi sáng hôm nay Kỳ Thủ Nguyễn Thanh Công đã Nộp Quỹ 100.000đ.
Như vậy tính đến thời điểm này Quỹ Thành Viên ImportLink có 1.100.000đ( Một triệu một trăm nghìn đồng chẵn )

hung_namdong
01-09-2011, 01:43 PM
Sau buổi họp hôm qua chúng ta đã sử dụng 80.000đ từ Quỹ Thành Viên ( Chi phí Trà,Nuớc v v ).Như vậy tính đến thời điểm này Quỹ Thành Viên còn lại

1.020.000đ ( Một triệu không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn )

hung_namdong
03-09-2011, 12:43 AM
Trong ngày hôm nay Kỳ Thủ
Dương Văn Long đã đóng Quỹ Thành Viên 200.000đ

Như vậy tính đến thời điểm này ( Ngày 2 - 9 ) Quỹ Thành Viên ImportLink có
1.220.000 đ ( Một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng )

Còn một số thành viên chính thức chưa đóng Quỹ Thành Viên là

1 - Trần Quyết Thắng
2 - Nguyễn Thanh Tùng
3 - Đinh Quang Hưng
4 - Trần Nguyên Thắng
5 - Đỗ Văn Trường
6 - Lại Thành Trung
7 - Nguyễn Phong Đạt
8 - Nguyễn Minh Đăng

hung_namdong
03-12-2011, 09:59 PM
Cập nhật tình hình Quỹ Thành Viên ImportLink đến thời điểm trước ngày 1 tháng 12

Đến thời điểm trước ngày 1 - 12 Quỹ Thành Viên ImportLink còn lại
1.060.000đ ( Một triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng )
Ngày 3 - 12 - 2011 Thu Quỹ lần 2 được 950.000đ ( Chín trăm năm mươi nghìn đồng )

1 - Nguyễn Ngọc Hùng 100.000đ
2 - Nguyễn Thanh Tùng 100.000đ
3 - Nguyễn Thăng Long 100.000đ
4 - Trần Quyết Thắng 100.000đ
5 - Thịnh Văn Trung 100.000đ
6 - Lại Thành Trung 200.000đ ( Hai Kỳ )
7 - Trần Khắc Phong 100.000đ
8 - Phùng Quang Điệp 50.000đ
9 - Phạm Văn Huy 50.000đ
10 - Nguyễn Đình Hoàng 50.000đ

Tổng số: 950.000đ ( Chín trăm năm mươi nghìn đồng )

Tổng số tiền Quỹ Thành Viên sau khi thu lần 2 là 2.010.000đ ( Hai triệu không trăm mười nghìn đồng )
Chi phí cho buổi họp ( Trà,nước v v ) ngày 3 - 12 hết 256.000đ ( Hai trăm năm mươi sáu nghìn đồng )

Tổng số tiền Quỹ Thành Viên ImportLink còn lại sau ngày 3 - 12 là:
1.754.000đ ( Một triệu bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng )

hung_namdong
17-12-2011, 01:24 AM
Kỳ Thủ Mai Quý Lân đã đóng Quỹ lần 2 ( 100.000 đ )
Như vậy tính đến thời điểm này Quỹ Thành Viên ImportLink có 1.854.000 đ ( Một triệu tám trăm năm muơi tư nghìn đồng )

hung_namdong
17-04-2012, 02:03 AM
Quỹ Thành Viên CLB ImportLink
Tháng 4 - 2012

Trong buổi họp vừa qua CLB chúng ta đã họp và thống nhất sẽ thu quỹ thành viên CLB theo từng tháng với mức thu như sau.
Mỗi thành viên 100k/tháng Những đối tượng học sinh,sinh viên sẽ được giảm 50%
Quỹ sẽ được thu đều hàng tháng,những thành viên chưa nộp quỹ sẽ bị nhắc nhở và chuy thu vào những dịp họp mặt.

Những thành viên đã đóng Quỹ Thành Viên tháng 4 - 2012

1 - Nguyễn Ngọc Hùng 100k
2 - Mai Quý Lân 100k
3 - Lại Thành Trung 100k
4 - Dương Văn Long 100k
5 - Nguyễn Thanh Tùng 100k
6 - Thịnh Văn Trung 100k
7 - Trần Thu 200k
8 - Phùng Quang Điệp 50k
9 - Nguyễn Đình Hoàng 50k

Tổng số:900k

Các khoản đã chi: 635k ( Chi phí 2 buổi họp gần đây và đối ngoại )

Những Thành Viên chưa đóng quỹ tháng 4

1 - Trần Nguyên Thắng
2 - Lê Thanh Trường
3 - Nguyễn Văn Tuấn
4 - Trần Ngọc Khanh
5 - Phạm Văn Huy
6 - Dương Đình An
7 - Đinh Quang Hưng
8 - Lê Quang Minh
Ban Chủ Nhiệm nhắc nhở các thành viên trên sớm đóng quỹ bổ sung cho Anh Hùng hoặc Anh Lân.