PDA

View Full Version : Chuyên đề: Khai cuộc cờ tướng dành cho trình độ hạng lôngdqhuydhtn
18-05-2015, 11:49 AM
CẠM BẪY KHAI CUỘC TẬP 1
CUỘC 1: THUẬN PHÁO
TỔNG CỘNG CÓ 21 VÁN
- 9 VÁN ĐẦU DÀNH CHO HẬU
- 12 VÁN CUỐI DÀNH CHO TIÊN


https://www.youtube.com/watch?v=2bOcNSVuP0k&index=1&list=PLCsLwDA3ChNihDKGCQQhMbtJw8qgzz4o-

dqhuydhtn
18-05-2015, 11:49 AM
CẠM BẪY KHAI CUỘC TẬP 2
CUỘC 2: NGHỊCH PHÁO
TỔNG CỘNG CÓ 20 VÁN
- 10 VÁN ĐẦU DÀNH CHO HẬU
- 10 VÁN CUỐI DÀNH CHO TIÊN


https://www.youtube.com/watch?v=YhTxyUTKvi0&list=PLCsLwDA3ChNihDKGCQQhMbtJw8qgzz4o-&index=2

dqhuydhtn
18-05-2015, 11:50 AM
CẠM BẪY KHAI CUỘC TẬP 3
BÌNH PHONG MÃ CỔ ĐIỂN
(Bình phong mã tiến tam Binh)

TỔNG CỘNG CÓ 12 BÀN
:tlkdphao


https://www.youtube.com/watch?v=tnU2ZmulNb0&index=5&list=PLCsLwDA3ChNihDKGCQQhMbtJw8qgzz4o-

dqhuydhtn
18-05-2015, 11:51 AM
CẠM BẪY KHAI CUỘC TẬP 4
12 BÀN BÌNH PHONG MÃ HIỆN ĐẠI
(BÌNH PHONG MÃ TIẾN THẤT BINH)

:beer1https://www.youtube.com/watch?v=8AEKoLKlz9E

dqhuydhtn
18-05-2015, 11:52 AM
CẠM BẪY KHAI CUỘC TẬP 5
TRUNG PHÁO VS PHẢN CUNG MÃ

:birthdayhttps://www.youtube.com/watch?v=fCpY34TbCEs&list=PLCsLwDA3ChNihDKGCQQhMbtJ w8qgzz4o-&index=5

dqhuydhtn
18-05-2015, 11:53 AM
CẠM BẪY KHAI CUỘC TẬP 6
QUÁ CUNG PHÁO
:saythank2


https://www.youtube.com/watch?v=MxK0ywws1Kg

dqhuydhtn
29-07-2015, 10:46 AM
https://www.youtube.com/watch?v=5PyTN_koRKs&list=PLCsLwDA3ChNihDKGCQQhMbtJw8qgzz4o-&index=7