PDA

View Full Version : Học khai cuộc: Ngũ lục Pháo vs Bình phong Mãdqhuydhtn
26-05-2015, 11:44 AM
https://www.youtube.com/watch?v=Y1YGEWbifsQ&list=PLCsLwDA3ChNgri1afBm7W0xI55L5YLgde&index=8

dqhuydhtn
27-05-2015, 02:56 AM
HỌC KHAI CUỘC: NGŨ THẤT PHÁO VS BÌNH PHONG MÃhttps://www.youtube.com/watch?v=JPR5hpd2SWs&list=PLCsLwDA3ChNgNUND58rFx5Sr2ncBtlN71&index=2