PDA

View Full Version : Thuận Pháo trực Xa lưỡng đầu Xà đối Song hoành Xatranbinhphong123
30-07-2015, 07:26 AM
Thuận Pháo trực Xa lưỡng đầu Xà đối song hoành Xa
(Thuận Pháo trực xe rắn hai đầu đối 2 xe ngang)
1 : pháo 2 bình 5 - pháo 8 bình 5
2 : mã 2 tấn 3 - mã 8 tấn 7
3 : xe 1 bình 2 - xe 9 tấn 1
4 : mã 8 tấn 7 - xe 9 bình 4
5 : chốt 3 tấn 1 - mã 2 tấn 3
6 : chốt 7 tấn 1 - xe 1 tấn 1

Bố cuộc này ra đời vào thập niên 60 của thế kỷ 20, về sau rất thịnh hành. Nó là bố cuộc quan trọng nhất trong hệ thống "Thuận pháo trực Xa đối hoành Xa". Mình xin giới thiệu những biến hóa chủ yếu của loại hình bố cuộc này.

1. Bên đỏ đi Xa phải kỵ hà (bờ sông bên đối phương)- Bên Đỏ nước tiên


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747724279677062897980811927813166651022262500017974313667553626274826461727464548674525090723240717121529074247554725657424
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D575
www.dpxq.com


2. Bên đỏ đi Mã bàn hà. (2 bên đối công)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774772427967706289798081192781316665102226250001675531515534012179746082171363647473515434421242
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D575
www.dpxq.com


3. Bên đỏ lên pháo trái tuần hà (Bên đen có thể tấn công)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774772427967706289798081192781316665102226250001171501210907434427352324473744453731453569472131252422432423353659483646
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D575
www.dpxq.com


4. Bên đỏ lên Sĩ trái (Bên đỏ hơi ưu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747724279677062897980811927813166651022262500013948012167552324252422345534212427151217344260427972311115362426726226366263171929073646474330414313
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D575
www.dpxq.com


5. Bên đỏ đi Tượng bên trái (Bên đỏ chiếm ưu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477242706279678979808119278131666510222625000129073136675536260929232479740151742451551715555824221214222414123948
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D575
www.dpxq.com


6. Bên Đỏ đi Tượng trái (Bên Đỏ hơn chốt, bên đen có cơ hội đối công)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747724279677062897980811927813166651022262500012907012109294344171323242524224313636082242343242715241639483138
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D575
www.dpxq.com