PDA

View Full Version : Mưa nhỏ khó lay Tùng xanhlọnướcthần
11-01-2016, 12:21 PM
Kỳ đài Ất Mùi trạng cờ đất Việt 2016 Khu vực miền trung 1/8
Anh em T.P Đà Nẵng
Mưa nhỏ khó lay Tùng bá mộc

Lê Đăng Vũ gặp Võ Văn Hoàng Tùng ĐKT 1993
HCB Cờ TP Đà Nẵng
CLB Hoàng Anh
L.Đăng Vũ(tiên)- V. V. Hoàng Tùng(hậu)

Hướng dẫn xem biên bản: .(.)nước tiến-…,(-)nước đi ngang ,..,(../.).nước đi lùi 1,P2-5 M8.7 2,M2.3 X9-8 3,X1-2 M2.3 4,C7.1 C7.1 5,X2.6 M7.6 6,M8.7 T3.5 7,X2-4 M6.7 8,M7.6 S4.5 9,P5-6 P8-6 10,T7.5 M7/8 11,X4-1 C7.1 12,T5.3 P2.3 13,C7.1 C3.1 14,M6.4?! X1-4 15,XP6.4??P2/1 16,P8-6 X4-2 17,X1-2 X8.3 18,M4.2 P6-8 19,X9-7?X2.3 20,P6/3 C5.1 21, M2/4 C3.1 22,M4/2 P2.5 23,Tg5.1 X2.5 24,P6/1 P2-1?! 25,X3-1 C3.1 26,P6.3 M2.3 27,P6/1 M8/6 28,P6.3 M2.4 29,X1.2 M4.3 30,P6/6 M6.4 31,Tg5-4 X2-4 32,S4.5 X4-2 33,M2.3 M3.4 34,Tg4/1 X2.1 35,M3/5 M4/3 36,P6/2 M4.2!!,0-1 đến đây trắng chịu thua vì hy sinh Xe còn lại oanh liệt nốt đổi Mã yếu thế yếu lực.
Chú luận:a,14.Tiên nên đi M6.8 !!đắc tiên vì M3.2 15,P8.3 X1-2 P8-2 bắt Mã,nếu hậu chạy M2 thì X1-2 nếu 15,..C3,1 16,C5.1 P2-5 17,X2-5 C3-4 18,X9-7 .,,giữ Pháo lời quân,nước này tiên suy nghĩ lâu 10 phút nên thất thế.
b,14,M6.4(ý đồ có cơ hội về lâu dài X1-2 đổi X8 của hậu chiếm tiên cánh phải)
nhân đây gửi câu đối;'tiểu vũ,đại vũ hà tái vũ'-'dạ phong nhật phong lưỡng tận phong'