PDA

View Full Version : Yến Triệu kiêu tử - Lí Lai QuầnViệt Chù
19-02-2016, 08:06 AM
Lí Lai Quần (Hà Bắc) tiên thắng Trần Hiếu Khôn (Giang Tây)
(Trịnh Châu: 9-9-1978)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1局河北李来群 胜 江西陈孝坤
红胜
69471242192710220919001026251016170716261917727679674344777870622524444578282636242322416665767789884546274636466746771707038070883820020313412013111727383770762848272423226243222142463730
第1局河北李来群 胜 江西陈孝坤||全国象棋个人赛||1978.9.9 郑州
以右中炮对付飞相局,这种开局比较少见。原因是红方左车,不影响出动,而右车则可以通过士四进五,即可出动,如后手方面架左中炮,先手方面就没有这方面的便利,所以较多的人采用左中炮,它的合理性也就在上述这些原因吧。
亦可改走马二进三,仍可保持先行之利。
进炮打兵勉强,可以考虑走炮5进4 去兵较好。
次序上的变动,其目的防止黑方将来车34后车4进2提炮的变化。
针锋相对之着,如改走兵五进一,车4进2,黑棋有较多的腾挪手段,红棋不易控制局势。
炮打边兵,非常必要,封锁住黑方的上二路,是弃子后计划的继续。
进马急噪,加剧了局势的被动,该走车86,虽然被动,但还尚可支撑。
红胜。||||由于黑方限时非常紧张,误走打马,被红方弃车构成杀棋,如改走士6进5,马五进六,黑棋局势亦很艰难。
http://www.dychess.com/ http://www.dychess.com/thread-10006-1-1.html
www.dpxq.com

Việt Chù
24-02-2016, 10:13 AM
Dương Quan Lân (Quảng Đông) tiên hòa Lí Lai Quần (Hà Bắc)
(Trịnh Châu: 10-9-1978)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第2局广东杨官麟 和 河北李来群
未知
774770627967636426251022897980701927604209081216464516262907001079731016060562544544434427465446674616174744504146341757342670503948575626477262736356466362
7372
第2局广东杨官麟 和 河北李来群||全国象棋个人赛||1978.9.10 郑州||特级大师杨官麟,已经退役,他的棋从50年代到80年代一直保持一流水平,对棋坛贡献很大。我在1978年有幸与其对局,从中学到了不少东西,尤其他在局势紧要关头,弃马求战的战术,使我印象深刻。我回顾这盘棋觉得仍有值得学习的地方,所以评注如下,献给棋类爱好者欣赏。
以往杨喜欢车二进六或炮八进二这二路变化,现是考虑河北队对左象这路变化历来多有研究。故而有避重就轻之意。
容易引起黑方的反扑,似可考虑马七进八,炮27,车九六,红仍保持先手。
红方过车,在此形式下,是积极可行的,如改走车九六,车2进6,车六进二炮8进3 即有反先的可能。
面对黑方卒7进1和马7进6,红方洞察全局,通过弃兵再走出马七进五弃炮,反应出杨对局面分析的敏感和准确,在此局势下,是解除压力的唯一好棋。
黑方平车护将门,亦是正着。
回马勉强,从而造成被动,应该走,
http://www.dychess.com/ http://www.dychess.com/thread-10006-1-1.html
www.dpxq.com

Việt Chù
08-03-2016, 11:12 AM
Lí Lai Quần (Hà Bắc) tiên thắng Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang)
(Trịnh Châu: 13-9-1978)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第3局河北李来群 胜 黑龙江赵国荣
红胜
6947724279677062192710028979807077731232091900101713323747696364262550413948373669473666060510122735646519156555797655457666625466635435464560827343706063608260434440501516424316561252565241521343354344545241454443645453604244546476677583847563413263715051530323240383514183434151438351418343415154537664434424254725022344845141536364562947234463624465848141407152405062613041527150406151403081803031808331304939655351415664838153344151342605042618393864454857182638394553818053725150
63642625123209190010171302211311323747693732
第3局河北李来群 胜 黑龙江赵国荣||全国象棋个人赛||1978.9.13 郑州
次序上的变化影响全局。此步正着应走
此时仍应走卒7进1
现在黑方失去了马一退三捉炮的机会,因为红方有炮八五抽车的棋。
造成被动,应走||||||14. 车八进四 卒7平6 15. 车二进三红进车捉炮佳着
红进车捉炮佳着。
至此,虽然大子相同,但红方各子处于控制地位,黑方全盘受制,已难找出挣脱手段,红方基本成胜势。
红兑车简化局势。虽然红只多一兵,但已成简明胜势
至此,红净多三兵,已胜定。余着不再解说。
红胜。
黑方取得满意状态。
http://www.dychess.com/ http://www.dychess.com/thread-10006-1-1.html
www.dpxq.com

Việt Chù
16-03-2016, 12:24 AM
Lí Lai Quần (Hà Bắc) tiên thắng Trình Phúc Thần (Hà Bắc)
(Trịnh Châu: 23-9-1978)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第4局 河北李来群 胜 河北程福臣
红胜
77477062796780702625204219272324252410312735728289880020883820241737707109196364290762543554245437275424272524204645201019131232474330411310311038337151674651542527322227475424454422123948102233132414132312104303102023831404031304064654061613338252444316144342145442524152333640413646
第4局 河北李来群 胜 河北程福臣||全国象棋个人赛||1978.9.23 郑州
黑方弃卒容易引起较多变化,一般还是走炮89为好
当前黑方主要弱点是解决好拐脚马,黑方邀兑马是为了解除威胁,结果适得其反。应该走
消极防守,使局势加剧被动,应走马4退2比较适宜。
错失良机,应走炮七进四,红即可取得优势。
此着欠妥,应直接走炮九六,攻守两利。
红方以多双兵占优,黑方车跟炮,对防守无补。此时应走车1进1吃相,使红棋取胜有一定难度。
冲破黑方防线胜局已定。
红胜。
http://www.dychess.com/ http://www.dychess.com/thread-10006-1-1.html
www.dpxq.com

Việt Chù
19-03-2016, 12:23 AM
Lí Lai Quần (Hà Bắc) tiên thắng Lữ Khâm (Quảng Đông)
(Giang Môn - Quảng Đông: 2-1979)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第5局河北李来群 胜 广东吕钦
红胜
775712421927102279677082091900101713232489798070797472627424707857371011394811312947838466657858131858531838317126254252273520422423504138187174181363642322522213536465530374040313626713102220352304032311030637676566678782631916060948396667464567571666638287840900841400011123012125244224666041502304826114125758127224427271617360622171624271414232411132304041304041310423202240501113505131325121131245444344234432424463
第5局河北李来群 胜 广东吕钦||1979.2月 广东江门
这是对付士角炮定式在早期最常见的一种走法,以后又经过棋手们的大量实践和研究,现在多数把这步棋改走卒7进1了。
黑方进车,虽无大的非议,但掌握不好容易落空,似应走炮56调整阵形为佳。接下去黑方车2进1更缓,而且和车8进8不相连贯,可走车83较好。
由于黑方布局阶段连走缓着,到此形势已成为红方全控之势。
应走车七一吃卒亦佳。
棉队红方吃马,却毫无办法,而红吃马后基本胜负可判。从这盘棋中我们可以看出布局好坏是何等重要。
自找麻烦,几乎影响胜局,此着走车三八,黑方毫无抵抗能力。
黑如走车32,车三退二,这样双炮都在黑方车口,却一个也不敢吃。
纵观全局,由于黑方在布局阶段出现了比较严重的错着,而红方又一直抓得很紧,可以说,黑方在布局阶段就已经输棋了。
http://www.dychess.com/ http://www.dychess.com/thread-10006-1-1.html
www.dpxq.com

Việt Chù
05-04-2016, 11:06 PM
Thái Phúc Như (Quảng Đông) tiên bại Lí Lai Quần (Hà Bắc)
(Giang Môn - Quảng Đông: 2-1979)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第6局广东蔡福如 负 河北李来群
黑胜
7747706279678070897963647973102219272324090812137375204226257274083830413833131029076254333164657565242565257471313800022735543538351020251571613565616446457074454443446746223415354445474534536555646959485345554502124625696717137479485967694948797848472024353324744737747739487787453578773738770733736968485707083839080939380959737859583839422435335859393859192544191344524152333040417871414230405041
第6局广东蔡福如 负 河北李来群||1979.2 广东江门
以上着法都是定式,唯有相七进九显得缓慢,后来我把它改为兵三进一,这一小小变化终于又使红棋充满了生机。
可走马五进六,仍是大体均势。
红方由于过高估计了形势,至此,已陷入被动,究其原因,红方在中路进行攻势似有过强之嫌。
黑方退炮以后,红棋已难防守,胜利之神,已向黑方招手。红可把马五进七改为车六八尚能抵抗。
红跳马叫将,作最后抵抗,但黑已算准有惊无险。
黑胜。
http://www.dychess.com/ http://www.dychess.com/thread-10006-1-1.html
www.dpxq.com

abcdef
06-04-2016, 10:33 PM
Bạn Việt Chù cho mình hỏi chút,biệt danh Yến triệu kiêu tử của Lí Lai Quần có ý nghĩa như nào vậy,đọc nghe hay hay mà lại ko rõ ý nghĩa !

nghiepdu
23-04-2016, 03:37 AM
Bạn Việt Chù cho mình hỏi chút,biệt danh Yến triệu kiêu tử của Lí Lai Quần có ý nghĩa như nào vậy,đọc nghe hay hay mà lại ko rõ ý nghĩa !

Lý Lai Quần sinh ra ở thành cổ Hàm Đan, đây là kinh đô của nước Triệu, rồi nước Yến (hay Yên) cổ (Triệu bị Tần diệt, sau Tần đến Hán, Ngụy, Yến, Tề, ... nghe nói tổng cộng 16 triều đại đều lấy Hàm Đan là kinh đô), còn kiêu tử có thể dịch là con cưng. Tóm lại có thể hiểu Lý Lai Quần là con cưng của đất Yến Triệu, tức là Hàm Đan nói riêng và Hà Bắc nói chung.

Nói thêm một chút về địa danh Hàm Đan. Trong tam thập lục kế, vây Ngụy cứu Triệu thì Triệu chính là nước Triệu này, cứu Triệu là cứu thành Hàm Đan bị Ngụy vây (thực tế thì thành này vỡ, sau Ngụy bị vây phải rút quân về mới cứu được). Đây là một trong 5 kinh đô cổ đại của Tàu với lịch sử 3000 năm, nên con người sinh ra ở đây cũng có chút tự hào, như kiểu Hà Nội "dẫu ko thanh lịch cũng người Tràng An". Văn chương của Tàu thì rất nhiều tuyệt phẩm có nhắc tới Hàm Đan, xin giới thiệu một bài tuyệt cú của Đỗ Phủ về Hàm Đan (Phạm Doanh dịch) như sau:

Trai Hàm Đan xông tới Ngư Dương,
Rượu say roi thả, ngựa buông cương.
Cửa vua hăm hở quay về múa,
Khắp Ngũ Lăng biết kẻ kiên cường.

thaicotuong
25-04-2016, 12:05 PM
Phong cách đánh cờ của LÍ LAI QUẦN bão táp, máu lửa nhưng vẫn chặt chẽ. Xem rất đã mắt :D

Tây Phương Thất Bại
03-05-2016, 01:48 AM
Lí Lai Quần (Hà Bắc) tiên thắng Lữ Khâm (Quảng Đông)
(Triệu Khánh: 1-5-1981)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第8局河北李来群 胜 广东吕钦
红胜
2625636477672042798770628979807017471031090872761927002008383152666530413818123227357666797066695948627047436465355423241813242529476566876669665466253566742024745324544303323047654220676052605361545103013031131051611020413001617082202131326164605264043041212032302023826104003032232032302025303225356173654773543555523300038384030454350444
第8局河北李来群 胜 广东吕钦||中国象棋团体赛||1981.5.1 肇庆
黑拐脚马过早,暴露目标,容易遭受红方攻击,可改走炮8进4封车。红如走马八进七,士4进5,然后根据红车的出动方向,再考虑如何布置二路马。
根据黑七路弱点,进兵发攻,黑上士后红如何进攻呢?红平车捉炮,可谓心有灵犀一点通。
红进马是上一步平车捉炮的继续,黑平炮是目前最顽强的对攻手段。
进车控制形势。
大漏洞,一着落败,使黑方的一切努力,又付诸东流,应先走马8进9,虽然形势较差,尚可应付。
红胜。
http://www.dychess.com/ http://www.dychess.com/thread-10006-1-1.html
www.dpxq.com