PDA

View Full Version : Qui chế hoạt động của clb cờ tướng Thăng Long - Hà Nội.Trai Làng Hoa
31-05-2016, 04:02 PM
“QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CLB CỜ TƯỚNG THĂNG LONG ”

CLB CỜ TƯỚNG “THĂNG LONG ” là nơi tập hợp những người yêu thích bộ môn Cờ TƯỚNG không phân biệt lứa tuổi, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính….
Mục đích nhằm tạo sân chơi cho những người yêu cờ TƯỚNG muốn được học tập, rèn luyện, giao lưu và thi đấu cờ TƯỚNG để nâng cao sức cờ cũng như đào tạo, truyền thụ kinh nghiệm, quảng bá rộng rãi về bộ môn cờ TƯỚNG cho xã hội biết đến.

CHƯƠNG I. TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC

1.1.Điều 1. Tên gọi
- Tên gọi chung: CLB CỜ TƯỚNG “THĂNG LONG ”

1.2.Điều 2. Mục đích hoạt động của Câu lạc bộ

- Tập hợp người yêu thích cờ TƯỚNG có một sân chơi giải trí lành mạnh sau giờ làm việc, học tập, sinh hoạt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.
- Tạo điều kiện cho các hội viên giao lưu, thi đấu, học hỏi từ đó tạo mối liên hệ mật thiết với nhau giữa thành viên Câu lạc bộ và với các CLB cờ TƯỚNG khác trên toàn quốc.
-Mở lớp đào tạo cờ TƯỚNG cho trẻ em và lớp nâng cao cho người lớn giúp cho các thành viên CLB được truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho mọi người đóng góp công sức xây dựng bộ môn cờ TƯỚNG ngày càng phát triển tại Việt Nam.

1.3.Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
- Câu lạc bộ CỜ TƯỚNG “THĂNG LONG ” được sinh hoạt chiều thứ Tư và chiều thứ Sáu tại Army chess - Định Công và chiều Chủ Nhật sinh hoạt tại Khu đô thị Nam La Khê –Hà Đông.
- Điều hành hoạt động của mỗi Câu lạc bộ là Ban Chấp hành Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ.
- Hoạt động của Câu lạc bộ phải dựa theo Chương trình hoạt động hàng năm đã đề ra và theo đúng điều lệ Câu lạc bộ. Quyền lợi cá nhân phải luôn đi liền với quyền lợi tập thể.

Chương II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

2.1.Điều 4. Cơ cấu tổ chức
- Câu lạc bộ CỜ TƯỚNG “THĂNG LONG ” giành cho người yêu thích cờ TƯỚNG trên toàn quốc, điều hành hoạt động của mỗi Câu lạc bộ là Ban Chấp hành Câu lạc bộ, nhân sự trong Ban chấp hành do Hội viên câu lạc bộ bầu ra bao gồm: Chủ tịch, Chủ tịch danh dự, 1 Phó chủ tịch và 1 Tổng thư ký, các Ủy viên.
Các chức danh trên phải được phê chuẩn . Nhiệm kỳ Ban Chấp hành là 2 năm/lần.
- Việc thành lập hay giải thể của Câu lạc bộ phải tuân thủ Quy chế của Câu lạc bộ.

2.2.Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành
- Soạn thảo báo cáo tổng kết, dự toán và quyết toán tài chính hàng năm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hàng quý, năm.
- Ban Chấp hành chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ theo chương trình năm đã đề ra. Duy trì vui chơi, sinh hoạt chuyên đề hàng tuần, tập luyện thường xuyên hàng tuần, tổ chức thi đấu giao lưu với các Câu lạc bộ khác ít nhất 3 tháng/ lần. Tham gia đầy đủ các hoạt động thi đấu giải giao lưu do Câu lạc bộ tổ chức và các giải đấu khác khi Câu lạc bộ mời.
- Xét khen thưởng hội viên có thành tích trong việc tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ và xây dựng, đóng góp ý kiến vào sự phát triển của Câu lạc bộ.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ thường xuyên để tạo mối liên hệ, trao đổi và giao lưu giữa các hội viên và với các Câu lạc bộ cờ Tướng khác trên toàn quốc.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Câu lạc bộ và việc thực hiện quy chế câu lạc bộ của hội viên.
-Dự toán mua sắm trang thi ết bị, tài liệu phục vụ cho luyện tập, thi đấu, giao lưu và giảng dạy, cũng như trang phục thi đấu cho các thành viên, thẻ thành viên và các thiết bị li ên quan…
- Ban Chấp hành Câu lạc bộ chịu trách nhiệm với liên đoàn cờ Việt Nam.

2.3 Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban huấn luyện:
- Soạn thảo các tài liệu giúp cho các buổi sinh hoạt theo chuyên đề hàng tuần cho các thành viên, đăng lên diễn đàn trước để mọi người thảo luận, trao đổi
-Soạn thảo các tài liệu giảng dạy cờ Tướng cho trẻ em và lớp nâng cao cho người lớn và đào tạo cho các thành viên khác của CLB trở thành giảng viên dạy cờ Tướng.
-Hướng dẫn, giúp đỡ cho các thành viên được cử đi đấu các giải phong trào dưới màu áo của CLB.
- Đóng góp ý kiến phê bình khi các thành viên lười biếng luyện tập và không nghiêm túc rèn luyện nâng cao sức cờ.
- Được nhận thù lao khi tham gia soạn thảo, báo cáo các chuyên đề sinh hoạt của CLB cũng như khi tham gia giảng dạy lớp cờ Tướng (Từ 60% trở lên).
- Được đề xuất mở lớp cờ Tướng dựa trên khả năng của Ban huấn luyện và của các thành viên.
- Được đề xuất cử thành viên đủ tiêu chuẩn tham gia giảng.
- Được cử đi tham gia học tập nâng cao về lĩnh vực đào tạo cờ Tướng

CHƯƠNG III. THÀNH VIÊN (HỘI VIÊN)

3.1.Điều 7. Thành viên (Hội viên)
Đối tượng được tham gia Câu lạc bộ là những người yêu thích bộ môn cờ Tướng không phân biệt lứa tuổi, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính…. ,nếu có nguyện vọng và làm đơn xin gia nhập CLB đều được xem xét để trở thành Thành viên của Câu lạc bộ.

3.2.Điều 8. Quyền lợi và Nghĩa vụ của thành viên (Hội viên)

3.2.1. Quyền lợi:
- Được tham gia sinh hoạt đầy đủ theo lịch hàng tuần của CLB: Đựơc trao đổi chuyên môn theo chuyên đề, được các HLV hướng dẫn và đào tạo để trở thành giáo viên dạy cờ Tướng và tham gia các hoạt động tập luyện, thi đấu của Câu lạc bộ.
- Được tham gia thi dấu, giao lưu và học hỏi với các hội viên khác và với các CLB cờ Tướng khác trên toàn quốc.
- Được tham gia Đại hội Hội viên, hội viên đủ 18 tuổi được quyền ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Câu lạc bộ.
- Có quyền tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến vào Chương trình, Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.
- Được bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng trước pháp luật và công luận.
- Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp tích cực, xuất sắc chung cho Câu lạc bộ.

3.2.2. Nghĩa vụ:
- Chấp hành nghiêm túc Quy chế của Câu lạc bộ, Chương trình hoạt động của Câu lạc bộ.
- Tích cực tham gia tập luyện và thi đấu theo yêu cầu của Ban Chấp hành Câu lạc bộ
- Góp ý xây dựng Câu lạc bộ góp phần phát triển Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh.
- Tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng, uy tín của Câu lạc bộ, vận động các cá nhân, tổ chức khác tham gia hưởng ứng các hoạt động của Câu lạc bộ.
- Củng cố khối đoàn kết nội bộ, tham gia và hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quỹ.
- Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ và của hội viên, không được nhân danh Câu lạc bộ trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Ban Chấp hành Câu lạc bộ phân công.

CHƯƠNG IV. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

4.1.Điều 9. Khen thưởng
- Các cá nhân và tập thể tích cực trong hoạt động của Câu lạc bộ, đặc biệt là đạt được nhiều thành tích cao trong tập luyện và thi đấu sẽ được Ban chấp hành Câu lạc bộ đề xuất khen thưởng.
- Các cá nhân được giao nhiệm vụ báo cáo chuyên đề sinh hoạt hàng tuần hoặc được phân công giảng dạy lớp cờ Tướng sẽ được nhận thù lao theo qui định của CLB

4.2.Điều 10. Kỷ luật
- Cá nhân, tổ chức vi phạm Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ thì tùy mức độ sẽ bị kỷ luật dưới các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cho thôi chức vụ trong Ban Chấp hành Câu lạc bộ, thôi công nhận Hội viên Câu lạc bộ.


CHƯƠNG V. TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

5.1.Điều 11. Các nguồn thu
- Hội viên đóng góp:
+ Phí tham gia Hội viên (đóng 1 lần): Ddooid tượng đi làm có thu nhập là 200.000 đ/Hội viên; đối tượng có lương hưu là 100.000 đồng/Hội viên; đối tượng học sinh, sinh viên là 50.000 đồng/Hội viên.
+Phí sinh hoạt hàng tháng (đóng hàng tháng) là 50.000 đồng/tháng.
+Miễn phí đối với đối tượng là người khuyết tật,
+Giảm 50% với người có hoàn cảnh khó khăn..
- Từ các trang mạng xã hội của câu lạc bộ
- Tài trợ của các cá nhân, doanh nghiệp.
- Từ các nguồn vận động xã hội khác.

5.2.Điều 12. Các khoản chi
1. Chi phí tổ chức các buổi sinh hoạt, hội nghị, các hoạt động khác cho Câu lạc bộ.
2. Chi phí trang phục, đi lại, nước uống khi tập luyện và thi đấu.
3. Giao lưu thi đấu trao đổi kinh nghiệm với các Câu lạc bộ khác.
4. Mua sắm thiết bị, dụng cụ, trang phục tập luyện, thi đấu và giảng dạy.

5.3.Điều 13. Quản lý, sử dụng và thông tin tài chính:
- Tài chính của Câu lạc bộ được Ban Chấp hành phân công cho người phụ trách Tài chính giữ. Được sử dụng khi có sự nhất trí của Ban Chấp hành.
- Tài chính của Câu lạc bộ khi chưa sử dụng thì được gửi ngân hàng để phát triển, tăng nguồn thu của Câu lạc bộ.
- Các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của Câu lạc bộ được công khai tại các kỳ đại hội, sẽ được công khai trên bản tin của Câu lạc bộ về Các khoản thu đóng góp từ các hội viên; các khoản chi vào các công việc cụ thể và tình hình quỹ của Câu lạc bộ đến thời điểm báo cáo.

CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

6.1.Điều 14. Điều khoản thi hành
- Tất cả Hội viên Câu lạc bộ phải thực hiện đúng quy định của Quy chế này. Ban Chấp hành có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này.
- Trong quá trình hoạt động, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Ban Chấp hành sẽ tổng hợp trình hội nghị Câu lạc bộ xem xét.
Việc sửa đổi, bổ sung phải có sự thống nhất của ít nhất 75% Hội viên Câu lạc bộ và được phê duyệt./.
BAN CHỦ NHIỆM CLB CỜ TƯỚNG THĂNG LONG:

* ÔNG LÊ VIẾT HỔ: CHỦ NHIỆM CLB CỜ TƯỚNG THĂNG LONG.
* ÔNG NGUYỄN TRỌNG BẰNG: PHÓ CHỦ NHIỆM CLB CỜ TƯỚNG THĂNG LONG.

Trai Làng Hoa
31-05-2016, 04:05 PM
THÔNG BÁO
TUYỂN THÀNH VIÊN THAM GIA CÂU LẠC BỘ CỜ TƯỚNG THĂNG LONG.
1) ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các bạn yêu cờ không phân biệt giới tính lứa tuổi, có đam mê, nhiệt huyết với Cờ TƯỚNG hoặc các em học sinh năng khiếu muốn luyện tập nâng cao sức cờ
2) NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:
- HỌ TÊN/TUỔI:
- NƠI Ở:
- NGHỀ NGHIỆP/NƠI CÔNG TÁC, HỌC TẬP:
- PHONE:
- ĐĂNG KÝ: THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC
3) QUYỀN LỢI:
+ Được tham gia luyện tập, sinh hoạt và thi đấu các giải của CLB với những ưu tiên theo quy định của CLB.
+Được tham gia sinh hoạt nâng cao trình độ chuyên môn với Ban huấn luyện của CLB. Được cử đi thi đấu giao lưu với các CLB cờ TƯỚNG khác
+Được tham gia thi đấu tại các giải đấu phong trào hoặc quốc gia dưới màu áo của CLB.
+Được hưởng các quyền lợi khác khi thi đấu giành thành tích cao cho CLB hoặc tham gia giảng dạy lớp học của CLB
4)NGHĨA VỤ:
+Có tinh thần đoàn kết, giao lưu học tập, đóng góp ý kiến giúp CLB ngày càng phát triển
+ Khi được cử đi thi đấu phải tích cực luyện tập để mang lại kết quả cao nhất.
Kính mời các những ai yêu cờ TƯỚNG đăng ký tại topic này để trở thành thành viên của CLB cờ TƯỚNG Thăng Long.
5) PHÍ SINH HOẠT:
+ Phí tham gia Hội viên (đóng 1 lần):
- Đối tượng đi làm có thu nhập là 200.000 đ/Hội viên;
- Đối tượng có lương hưu là 100.000 đồng/Hội viên;
- Đối tượng học sinh, sinh viên là 50.000 đồng/Hội viên.
+Phí sinh hoạt hàng tháng (đóng hàng tháng) là 50.000 đồng/tháng.
+Miễn phí đối với đối tượng là người khuyết tật,
+Giảm 50% với người có hoàn cảnh khó khăn..
Địa chỉ sinh hoạt: Khu đô thị Nam La Khê -Hà Đông (CHỦ NHẬT) & ARMYCHESS ĐỊNH CÔNG (NHÀ A7 LÔ 11 KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG)
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI!
T/M CLB
PHÓ CHỦ NHIỆM
NGUYỄN TRỌNG BẰNG (0987866356)

Trai Làng Hoa
03-06-2016, 10:23 AM
Kính mời chư vị bằng hữu chiều nay thứ Sáu ngày 3/6/2016 đến giao lưu sinh hoạt cùng câu lạc bộ cờ Tướng Thăng Long.
Thời gian: 16h chiều thứ Sáu ngày 3/6/2016.
Địa điểm: Armychess Định Công (Đối diện công viên tuổi thơ Định Công), nhà A7-Lô 11-Khu đô thị Định Công (Nếu đi từ đường Lê Trọng Tấn thì rẽ vào đường Trần Điền, đi qua Bệnh Viện Bưu Điện.
Hân hạnh được đón tiếp chu vị hảo bằng hữu.
Liên hệ: Nguyễn Trọng Bằng (điện thoại: 0987866356).
Mong được chỉ giáo!

Trai Làng Hoa
03-06-2016, 10:23 AM
Kính mời chư vị bằng hữu chiều nay thứ Sáu ngày 3/6/2016 đến giao lưu sinh hoạt cùng câu lạc bộ cờ Tướng Thăng Long.
Thời gian: 16h chiều thứ Sáu ngày 3/6/2016.
Địa điểm: Armychess Định Công (Đối diện công viên tuổi thơ Định Công), nhà A7-Lô 11-Khu đô thị Định Công (Nếu đi từ đường Lê Trọng Tấn thì rẽ vào đường Trần Điền, đi qua Bệnh Viện Bưu Điện.
Hân hạnh được đón tiếp chu vị hảo bằng hữu.
Liên hệ: Nguyễn Trọng Bằng (điện thoại: 0987866356).
Mong được chỉ giáo!

Trai Làng Hoa
17-06-2016, 04:17 PM
THÔNG BÁO.

Hiện nay đã có 1 số đoàn cờ các Tỉnh về dự giải ngày 19/6 Chủ Nhật.

Vì vậy tuần này CLB Thăng Long sinh hoạt vào chiều thứ Bảy tuần này.
Thời gian: 14h-19h chiều thứ Bảy.
Địa điểm: Armychess Định CÔng.
Nội dung:
- Đón đoàn từ các Tỉnh , các CLB vè dự giải (Đoàn nào đến trước 15h sẽ có người đón tiếp trước)
-Thi đấu cờ nhanh 15 phút chuẩn bị cho giải ngày Chủ Nhật.
- Hỗ trợ tổ chức giải cờ Tướng ngày Chủ nhật 19/6/: Treo băng rôn, áp phích, Baner. Kê bàn ghế, kiểm tra quân bàn cờ, đồng Hồ thi đấu, thiết bị phục vụ bốc thăm , truyền thông.....
- Nhận áo của CLB: 150.000 đồng/Cái. (Ngày Chủ nhật đề nghị các hội viên CLB đều mặc áo đấu của CLB)
- Sau khi giao lưu và xong công tác chuẩn bị, CLB kính mời các hội viên ở lại giao lưu tiếp khách các đoàn. Tuy nhiên, tiêu chí là không được để uống quá say (hơi phê phê thì OK) để lấy sức ngày Chủ Nhật thi đấu đạt kết quả cao nhất)
Trân trọng.

4184