PDA

View Full Version : Ảnh Đẹphung vi
03-10-2011, 09:12 PM
http://nd0.upanh.com/b6.s10.d2/0a6d415fb760affe4b9f85c67f9be0bb_36019070.dongvat2.jpg
st)

hung vi
03-10-2011, 09:20 PM
http://nd0.upanh.com/b4.s1.d3/dc849e549f42fb34fdde9c58989289e3_36019360.dongvat1.jpg

http://nd0.upanh.com/b2.s3.d3/7acb98effeef25aa08f1fe4c33f010fe_36019440.khi.jpg
http://nd0.upanh.com/b2.s11.d3/c2b72dbc56511927ff78f16ba86017ce_36019510.dongvat1.jpg
http://nd2.upanh.com/b4.s9.d4/dcc4877301d2cef476f3c18205a59c69_36019562.tinhtinh.jpg
http://nd3.upanh.com/b4.s9.d4/6e38e52f19477f9cb3872fd55aa4cf29_36019563.vit.jpg

st)

hung_namdong
03-10-2011, 09:45 PM
Đề nghị bác Hùng Vi chú thích tên và xuất sứ cho mấy tấm hình nhá!