Mọi người cho biết tên thế cờ này và giải giùm. Đỏ đi tiên. - Ai đã gửi bài?
Tổng số bài viết
4

Ai đã gửi bài?

Hiển thị Chủ đề & Đóng cửa sổ