Ván 1. BA LẦN HIẾN XE, PHẾ QUÂN TẠO SÁT

Phóng tác: Nguyễn Thanh Hiệp
Phe đỏ phế quân đoạt thế thất bại tình thế vô cùng nguy hiểm.Đen 3 lần trình diễn hiến xe nhập cục thủ pháp vô cùng chặt chẽ tạo thành sát thế.
1.X4-7 M3/4
2.X7/3 X7.3
Hiến xe lần 1, nếu đỏ lùi mã ăn xe thì M8.6 tạo thành sát cuộc "Quải giác mã".
3.Tg5.1 ...
Như đổi đi pháo hai bình năm thì xe 5 tiến 5; xe bảy tiến ba Tướng 5 tiến 1; xe bảy lùi một Tướng 5 lùi 1; mã trước lùi sáu Tướng 5 bình 4; mã bốn tiến năm xe 7 tiến 6; Sĩ năm lùi bốn mã 8 tiến 6; tướng năm tiến một xe 7 lùi 1 đen thắng.
... X7/1
4.Tg5/1 X7.1
5.Tg5.1 X7/1
6.Tg5/1 T7.5
7.X5.5 X7.1
Lần 2 hiến xe, thủ pháp chặt chẽ đỏ không có thời gian để thở
8.Tg5.1 X7/1
9.Tg5/1 MT/6
10.Tg5-4 X7-4
11.X5-8 X4.1
12.Tg4.1 M6.4
13.Tg4-5 Mt/3
Hiến xe lần 3, đặt cơ sở thắng cuộc.
14.X8-6 Tuyệt sát đặc sắc.