Chỉnh sửa hộ bạn chủ thớt một tí là Triệu Quốc Vinh 4 lần vô địch Trung Quốc rồi chứ không phải 3 đâu.