Có 1 số Anh Em hay hỏi về Bố cục Chấp Mã ,hôm nay mình rảnh post 1 số tài liệu để Anh Em tham khảo học hỏi và rút kinh nghiệm

Cục 1
Cục 2

Cục 3