BIÊN BẢN VÒNG 8 (TIẾP)

Vũ Tuấn Cường 2-0 Triệu Dương HạcVương Gia Thụy 1-1 Tạ KhuyHồ Khánh Dương 1-1 Đào Hán Minh