Tung vó ngựa hồng: Hà Văn Tiến chấp Trung Lâm Bắc Cạn 1 mã !!!