Anh trung còn quân cờ loại 150k không? Nếu còn thì tối mai hoặc ngày kia em qua mua 1 bộ!