DANH SÁCH GIÁP TỔ
STT ĐỘI KỲ THỦ
1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng
2 Tứ Xuyên Lý Thiếu Canh
3 Tứ Xuyên Mạnh Thần
4 Tứ Xuyên Tôn Hạo Vũ
5 Quảng Đông Trương Học Triều
6 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa
7 Quảng Đông Hoàng Hải Lâm
8 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
9 Liêu Ninh Chung Thiếu Hồng
10 Hồ Bắc Uông Dương
11 Thượng Hải Tạ Tịnh
12 Thượng Hải Vạn Xuân Lâm
13 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
14 Hàng Châu Trương Bân
15 Giang Tô Từ Siêu
16 Giang Tô Trình Minh
17 Giang Tô Tôn Dật Dương
18 Thạch Du Triệu Phàn Vĩ
19 Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng
20 Hạ Môn Trần Hoằng Thịnh
21 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm
22 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong
23 Chiết Giang Từ Sùng Phong
24 Hắc Long Giang Hác Kế Siêu
25 Hà Bắc Lục Vĩ Thao
26 Hà Bắc Thân Bằng
27 Hà Bắc Triệu Điện Vũ
28 Hà Bắc Điền Hà
29 Hà Bắc Miêu Lợi Minh
30 Hà Nam Đảng Phỉ
31 Nội Mông Hồng Trí