Có e đây. Vừa chốt đội hình vòng này xong, đã săn sàng leo top.