Mình sưu tầm post chung trong bài viết này cho đỡ loãng và các bạn dễ tìm kiếm hơn.


Phi tượng đối cục tư liệu
TT Tiếng Việt Tiếng Trung
1 Phi tương đối hữu pháo quá cung 飞相对右炮过宫-45局
2 Phi tương đối hữu sĩ giác pháo 飞相对右士角炮-72局
3 Phi tương đối hữu trung pháo 飞相对右中炮-10局
4 Phi tương đối phi tượng 飞相对飞象-50局
5 Phi tương đối tả pháo quá cung 飞相对左炮过宫-145局
6 Phi tương đối tả sĩ giác pháo 飞相对左士角炮-20局
7 Phi tương đối tả trung pháo 飞相对左中炮-117局
8 Phi tương đối tiến 7 tốt 飞相对进7卒-50局
9 Phi tương đối tiến hữu mã 飞相对进右马-35局
10 Phi tương đối tiến tả mã 飞相对进左马-35局
11 Phi tượng đối tiến tốt 3 飞相对3卒

Tải: https://1drv.ms/u/s!Ahn0u3W56rSziRr7UXzQuHfm9CLb