nhìn ẻm này đã không muốn chơi cờ nữa rồi thì chẳng thua.