Điều lệ
Giải cờ tướng Tỉnh Phú Yên cúp Phúc Thành Computer lần VII năm 2018