Giáp cấp liên tái năm nay bắt đầu khi nào vậy mọi người ? Thanks !

Ai có lịch spot lên cho coi cái.