Tào đúng với danh yêu ma, luôn có 1 cái gì đó ma mị, cổ quái