Cờ giao đấu | Vũ Văn Tuyến tiên đều | vs | Võ Minh Nhất |