BLTT : trung thất binh : Hồng Trí tiên thắng Kim Tùng , Từ Siêu tiên thắng Vương Thiên Nhất