Bình luận chuyên sâu : Lý Vũ tiên thua Vương Thiên Nhất , Hoàng Quang Dĩnh Tiên hòa Triệu Kim Thành