Học cờ Online | Dương Quan Lân tiên thua Tạ Tiểu Nhiên | Trịnh Duy Đồng tiên thắng Tôn Dũng Chinh |