Em có PC cũng khá mạnh, tương đương hardware của bugchess, sẵn sàng để anh sử dụng cho Felicity thi đáu và test ạ. Check inbox anh chessz.