Nhờ các cao nhân hướng dẫn cách hiển thị book ở gui BH4.0.
Đã cố hết sức nhưng không thành công.
Anh em nào biết cách khắc phục xin hướng dẫn.
Xin cảm ơn.