Kỳ đài đất Việt | Trận 8 | Song tướng xuất quân | Nguyễn Tường Long vs Hoàng Văn Dô|Cờ nhanh: Nguyễn Tường Long 1 - 0 Hoàng Văn Dô