Tết nhất mà vẫn phải vào đây chém, lại thua tiếp trận thứ 7 trong vòng 10 GW