Cho hỏi ván Vương Thiên Nhất vs Lý Hàn Lâm. Nếu ở nước 60 đên ko xuất tướng mà đi P3-5 thì sao ạ ?