Cờ giang hồ | Lại Việt Trường | chấp 2 tiên | Nguyễn Tiến Cường | Con kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ |