Cờ giang hồ | Vũ Văn Tuyến ( phải ) vs Thủ Lệ tướng quân Nguyễn Văn Tuấn |