Chương 2: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
Cuộc 2.2: Tiên tấn Pháo đánh Xe, Hậu tấn Chốt 7


1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5

Hậu hoàn toàn chủ động bình Pháo phải vào giữa tạo thành trận Liệt Thủ Pháo, chứ không sử dụng con Pháo Thụt lừng danh. Như vậy Quy Bối Pháo cố ý lộ sơ hở khe sườn cho bên Trung Pháo khai thác. Khi tìm hiểu thế trận Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo, bên đi Hậu cần đặc biệt nghiên cứu kỹ nước biến thường thấy của Tiên tiếp sau sẽ là Pháo 8 tấn 6 (hoặc Pháo 8 tấn 5).

5. Mã 8 tấn 7, …

Nếu lúc này đây Tiên vội vàng đi Pháo 8 tấn 6 thì Hậu sẽ Pháo 8 tấn 6, Xe 2 tấn 2, Xe 9 bình 2, Mã 8 tấn 7, Tiên bị tổn thất mất một nước vô dụng là Xe 2 tấn 2 nếu so với cuộc 2.3 sẽ được trình bày kỹ lưỡng về sau.

5. … , Mã 2 tấn 3
6. Xe 9 bình 8, …

Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 6 thì Tiên cũng sẽ đi Pháo 8 tấn 6, Tiên vẫn bị mất một nước đi vô dụng đã nêu trên. Thế nên Tiên mới tranh thủ bình Xe trái giữ Pháo rồi mới bắt đầu công kích. Kỳ thủ trẻ, ít kinh nghiệm, lúc này đây thường sẽ vi phạm quy tắc “Không nóng vội khi khai cuộc”, do bị phía Quy Bối Pháo giăng ra cạm bẫy này, mà mất đi nước tiên một cách oan uổng.

6. … , Chốt 7 tấn 1
7. Pháo 8 tấn 6, Pháo 8 tấn 3Đến đây như hình 2.2, Tiên có 2 cách tiếp tục tranh đấu: Pháo 8 thoái 3, Xe 2 tấn 4.

Biến 1: Pháo 8 thoái 3

8. Pháo 8 thoái 3, Xe 9 bình 8
9. Xe 2 tấn 4, Xe 1 tấn 1
10. Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 bình 2
11. Xe 2 tấn 4, Xe 1 bình 8
12. Xe 8 tấn 5, Pháo 5 tấn 3
13. Mã 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 2
14. Xe 8 bình 3, Pháo 5 bình 8
15. Xe 3 tấn 2, Tượng 3 tấn 5
16. Mã 7 tấn 8, Xe 8 bình 4
17. Mã 8 tấn 7, Xe 4 tấn 5
18. Mã 5 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5

Hậu đã phòng thủ kiên cố, Tiên cũng đã kịp tung song Mã tham gia trận chiến. Hình cờ hiện tại Tiên tạm ưu. Tuy vậy, ta có thể thấy tác dụng của đòn đánh Pháo 8 tấn 6 ở nước thứ 7 bên Tiên tung ra, hoàn toàn không đủ sức chọc thủng hàng phòng tuyến nhiều tầng nhiều lớp Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo.

Biến 2: Xe 2 tấn 4

8. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 4
9. Chốt 3 tấn 1, Xe 1 bình 2

Nếu Hậu đổi thành Chốt 7 tấn 1 thì Tiên sẽ Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 6, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 1, Pháo 8 thoái 2, Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 6, Xe 4 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 bình 5, Xe 3 tấn 5, Xe 5 bình 3, Tiên chiếm ưu.

10. Chốt 3 tấn 1, Xe 4 bình 2
11. Xe 8 tấn 8, Xe 2 tấn 1
12. Chốt 3 bình 2, Mã 7 tấn 6
13. Xe 2 thoái 1, …

Nếu Tiên đổi thành Chốt 2 bình 3 thì Hậu đi Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Mã 4 tấn 2, Xe 2 thoái 3, Chốt 3 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Xe 2 tấn 2, Chốt 3 bình 4, Mã 3 tấn 4, Chốt 4 tấn 1, Pháo 5 thoái 1, Chốt 4 tấn 1, Pháo 5 tấn 1, Xe 2 bình 6, Mã 4 tấn 3, song phương đối công.

Còn nếu Tiên đi Xe 2 bình 4 thì Hậu đi Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Mã 4 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 2 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 1, Tiên chiếm ưu.

13. …, Chốt 3 tấn 1
14. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
15. Chốt 2 bình 3, Pháo 5 tấn 5
16. Tượng 7 tấn 5, Mã 6 thoái 5

Tiên đã qua sông được một Chốt, có phần chiếm ưu.

Tiểu kết: Nước cờ tấn Pháo đánh Xe của bên Tiên từng có thời được xem là một nước mạnh để công kích vào cánh phải bổ Liệt Pháo của bên Quy Bối Pháo. Tuy nhiên, qua nghiên cứu chuyên sâu lẫn ứng dụng thực tiễn, đòn Pháo này chỉ mang tính khoa trương hoa mỹ chứ gần như vô lực, và dễ dàng bị bẻ gãy. Hãy chú ý việc Hậu trì hoãn việc điều động Pháo Thụt để quan sát tình hình trước khi tung đòn phản kích.