Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
Cuộc 7: Tiên Tuần Hà Xa, Hậu hữu chính Mã


1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
5. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 6
6. Mã 8 tấn 7, Pháo 2 bình 5
7. Xe 9 bình 8, …

Nếu lúc này Tiên đẩy Pháo 8 tấn 6 thì Hậu liền Xe 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 thoái 5, Xe 6 thoái 2, Xe 9 bình 8, Xe 6 bình 2, Mã 5 thoái 7, Mã 2 tấn 3, Tiên vất vả mà không thu lại được lợi ích gì.

7. … , Xe 6 tấn 5
8. Mã 3 tấn 5, …

Nếu Tiên vẫn cố gắng đi Pháo 8 tấn 6, Hậu sẽ lập tức Pháo trước tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Xe 6 bình 7, Xe 2 thoái 2, Chốt 7 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 thoái 4, Xe 1 bình 6, Pháo 8 bình 5, Pháo 5 tấn 4, Xe 8 tấn 9, Xe 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 7 bình 5, Pháo 5 tấn 2, Xe 5 thoái 1, Hậu dù sẽ bị mất Tượng phải nhưng đổi lấy nhiều Chốt, chiếm ưu.

8. … , Mã 2 tấn 3


Như hình 1.7, Tiên có 2 phương án khả dĩ, đó là: Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 tấn 5.

Biến 1: Chốt 7 tấn 1

9. Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 2
10. Pháo 8 tấn 1, Xe 6 thoái 4
11. Pháo 8 tấn 3, …

Nếu Tiên đổi thành Pháo 8 bình 7 thì Hậu sẽ Xe 2 tấn 9, Mã 7 thoái 8, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Pháo trước tấn 3, Pháo 5 bình 9, Pháo sau bình 3, Xe 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Tượng 7 tấn 5, thế trận vẫn còn giằng co nhiều.

11. … , Chốt 5 tấn 1

Nếu Hậu đi Chốt 7 tấn 1 thì Tiên sẽ Sĩ 6 tấn 5, Chốt 9 tấn 1, Chốt 1 tấn 1, Chốt 9 tấn 1, Xe 2 bình 1, Xe 6 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Mã 7 tấn 6, Pháo 8 thoái 3, Xe 6 thoái 1, Xe 1 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 3, Chốt 7 bình 8, mỗi bên đều có điểm mạnh riêng.

12. Sĩ 6 tấn 5, …

Nếu Tiên tiện tay đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu đi ngay Pháo trước tấn 4, Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 8 tấn 3, Xe 6 tấn 4, Tướng 5 bình 6 (!) (nếu Tiên sai lầm đi Xe 2 bình 5 thì Hậu nhảy Pháo 5 tấn 2 bắt đôi Xe), Sĩ 4 tấn 5, Xe 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 tấn 1, Hậu hơi ưu do đang nắm giữ thế công.
Còn nếu Tiên đi Pháo 8 bình 3 thì Hậu đi Tượng 7 tấn 9, Xe 8 tấn 9, Mã 3 thoái 2, Mã 5 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Mã 3 tấn 2, Xe 6 tấn 1, Mã 2 tấn 3, Xe 6 thoái 2, Mã 3 thoái 1, Chốt 5 bình 4, Sĩ 6 tấn 5, Chốt 4 tấn 1, Mã 1 tấn 2, Xe 6 tấn 1, Hậu đã có Chốt qua sông, tạm chiếm ưu.

12. … , Chốt 5 tấn 1
13. Pháo 5 tấn 2, Hậu Pháo tấn 4
14. Xe 2 bình 5, Xe 6 tấn 4
15. Tượng 3 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
16. Pháo 8 thoái 3, Mã 7 tấn 5

Nếu Hậu sai lầm mà đi Xe 6 thoái 2 thì Tiên sẽ Xe 5 tấn 3 (!), Tượng 7 tấn 5, Mã 5 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Mã 4 tấn 6, Tiên hơn quân ưu lớn.

17. Pháo 8 bình 4, Xe 2 tấn 9
18. Xe 5 bình 3, Chốt 7 tấn 1
19. Xe 3 bình 1, Chốt 9 tấn 1
20. Xe 1 tấn 1, Xe 2 thoái 5

Đến đây Hậu chắc chắn mất Tượng trái, Tiên chiếm ưu.

Biến 2: Pháo 8 tấn 5

9. Pháo 8 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
10. Pháo 8 bình 5, Tượng 3 tấn 5

Việc Tiên tấn Pháo không còn có nhiều ý nghĩa, lại khiến Hậu được lợi nước lên Tượng.

11. Xe 8 tấn 4, Xe 1 bình 2
12. Xe 8 tấn 5, …

Nếu Tiên đi Xe 8 bình 6 tránh đổi Xe thì Hậu sẽ đi Chốt 7 tấn 1, Xe 6 tấn 3, Mã 3 tấn 2, Xe 2 tấn 3, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 4, Pháo 5 bình 8, Xe 6 thoái 2, Pháo 8 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 tấn 1, Mã 6 tấn 5, Xe 4 thoái 5, Mã 5 thoái 4, Mã bên Hậu đã dâng lên, Sĩ Tượng phòng thủ kiên cố, trong khi Tiên còn chưa thông thoáng. Hậu tạm chiếm ưu.

12. … , Mã 3 thoái 2
13. Xe 2 tấn 3, Xe 6 thoái 4
14. Chốt 7 tấn 1, Mã 2 tấn 3
15. Sĩ 4 tấn 5, Pháo 5 bình 3
16. Tượng 7 tấn 9, Chốt 7 tấn 1
17. Chốt 7 tấn 1, Pháo 3 tấn 3
18. Chốt 3 tấn 1, Sĩ 6 tấn 5
19. Chốt 3 tấn 1, Tượng 5 tấn 7

Cuộc thế bình ổn.