Gửi anh em tham khảo, xem mới thấy tại sao Trung Quốc cờ tàn nó tốt đến thế.