Gặp Phạm Quốc Hương là Tô Anh Tuấn nhé PV (không phải họ Vũ)