Showmatch | 5p+3s chạm 6 | Lại Việt Trường vs Dương Đình Chung