Ở giai đoạn 1:
Xếp thứ 1: Lại Lý Huynh
Xếp thứ 2: Trềnh A Sáng
Xếp thứ 3: Hà Văn Tiến