Chúc mừng nhà vô địch Kỳ Vương 2020

Nguyễn - Võ ra oai trấn quần hùng
Minh tranh ám đấu bẫy điệp trùng
Nhật nguyệt tinh kỳ nay hợp Nhất
Anh tài Cờ Tướng có tên Quang !