Cung cấp cho quý bạn những ván đấu của Nguyễn Vũ Quân được lưu trên trang DPXQ. Tất nhiên chủ yếu là các ván đấu ở TQ.

TÀI LIỆU TRÊN TRANG DPXQ
CÁC VÁN ĐẤU CỦA NGUYỄN VŨ QUÂN ĐƯỢC LƯU GIỮ TRÊN DPXQ
( Hãy bấm vào mà xem)

TT TÊN GIẢI VÒNG TÊN ĐỐI CUỘC
1 2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 决赛第01轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Từ Siêu Trung Quốc
2 2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 决赛第01轮 Trung Quốc Từ Siêu Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
3 2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 第05轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Uông Dương Trung Quốc
4 2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 第04轮 Trung Quốc Lữ Khâm Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
5 2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 第03轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Triệu Nhữ Quyền Hương Cảng
6 2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 第02轮 Trung Quốc Hồng Trí Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
7 2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 第01轮 Nhật Bổn Sở Ti Hòa Tình Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
8 2009年第03届芳庄旅游杯越南象棋公开赛 半决赛 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thua Liễu Đại Hoa Trung Quốc
9 2009年第03届芳庄旅游杯越南象棋公开赛 半决赛 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Liễu Đại Hoa Trung Quốc
10 2009年第03届芳庄旅游杯越南象棋公开赛 半决赛 Trung Quốc Liễu Đại Hoa Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
11 2009年第03届芳庄旅游杯越南象棋公开赛 第03轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thua Liễu Đại Hoa Trung Quốc
12 2008年第01届世界智力运动会 第09轮 Trung Quốc Uông Dương Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
13 2008年第01届世界智力运动会 第09轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thua Uông Dương Trung Quốc
14 2008年第01届世界智力运动会 第06轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thua Tương Xuyên Trung Quốc
15 2008年第01届世界智力运动会 第06轮 Trung Quốc Tương Xuyên Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
16 2008年第01届世界智力运动会 第04轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Trần Lập Phong Đài Bắc
17 2008年第01届世界智力运动会 第04轮 Đài Bắc Trần Lập Phong Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
18 2007年第10届世界象棋锦标赛 第07轮 Việt Nam Nguyễn Thành Bảo Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
19 2007年第02届亚洲室内运动会 第03轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Lê Kim 褔 Malaysia
20 2007年第02届亚洲室内运动会 第01轮 Macao Lí Cẩm Hoan Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
21 2007年第02届亚洲室内运动会 第04轮 Trung Quốc Hứa Ngân Xuyên Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
22 2007年第10届世界象棋锦标赛 第05轮 Mĩ Quốc Lí Tất Sí Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
23 2007年第10届世界象棋锦标赛 第04轮 Malaysia Lục Kiến Sơ Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
24 2007年第10届世界象棋锦标赛 第02轮 Philippines Trịnh Hi Minh Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
25 2007年第10届世界象棋锦标赛 第01轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Đàm Chấn Bang Mĩ Quốc
26 2007年第10届世界象棋锦标赛 第09轮 Trung Quốc Hứa Ngân Xuyên Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
27 2007年第10届世界象棋锦标赛 第08轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Hà Chí Mẫn Italy
28 2007年第10届世界象棋锦标赛 第06轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Hồng Trí Trung Quốc
29 2007年第10届世界象棋锦标赛 第03轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Ngô Quý Lâm Đài Bắc
30 2006年莲花钢杯第14届亚洲象棋锦标赛 第07轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Thái Đức Hoài Indonesia
31 2006年莲花钢杯第14届亚洲象棋锦标赛 第04轮 Tây Malaysia Quách Hiến Tân Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
32 2006年莲花钢杯第14届亚洲象棋锦标赛 第03轮 Philippines Trang Hoành Minh Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
33 2006年莲花钢杯第14届亚洲象棋锦标赛 第02轮 Hương Cảng Triệu Nhữ Quyền Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
34 2006年莲花钢杯第14届亚洲象棋锦标赛 第06轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Lữ Khâm Trung Quốc
35 2006年莲花钢杯第14届亚洲象棋锦标赛 第01轮 Singapore Ngô Tông Hàn Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
36 2008年怡和轩杯第15届亚洲象棋锦标赛 第03轮 Trung Quốc Tạ Tĩnh Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
37 2002年第12届亚洲象棋锦标赛 未知 Úc Châu Nhan Chủng Vượng Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
38 2008年第01届世界智力运动会 第05轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Hoàng Học Khiêm Trung Quốc Hương Cảng
39 2008年第01届世界智力运动会 第03轮 MacaoTrần Chiêu Vinh Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
40 2008年第01届世界智力运动会 第03轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Trần Chiêu Vinh Trung Quốc Úc Môn
41 2008年怡和轩杯第15届亚洲象棋锦标赛 第07轮 Đông Mã Đặng Tường Niên Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
42 2008年怡和轩杯第15届亚洲象棋锦标赛 第06轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Ngô Chấn Hi Trung Quốc Hương Cảng
43 2008年怡和轩杯第15届亚洲象棋锦标赛 第05轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Hồng Viễn Bình Malaysia
44 2008年怡和轩杯第15届亚洲象棋锦标赛 第04轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Giang Trung Hào Đài Bắc
45 2008年怡和轩杯第15届亚洲象棋锦标赛 第02轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Hoàng Tất Phú Miễn Điện
46 2008年怡和轩杯第15届亚洲象棋锦标赛 第01轮 Philippines Trang Hoành Minh Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
47 2008年第01届世界智力运动会 第08轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Giang Trung Hào Đài Bắc
48 2008年第01届世界智力运动会 第08轮 Đài Bắc Giang Trung Hào Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
49 2008年第01届世界智力运动会 第07轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Nguyễn Thành Bảo Việt Nam
50 2008年第01届世界智力运动会 第07轮 Việt Nam Nguyễn Thành Bảo Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
51 2005年第09届世界象棋锦标赛 第11轮 Australia Lỗ Chung Năng Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
52 2005年第09届世界象棋锦标赛 第09轮 Quảng Đông Lữ Khâm Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
53 2005年第09届世界象棋锦标赛 第10轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Trịnh Á Sinh Việt Nam
54 2005年第09届世界象棋锦标赛 第08轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Triệu Nhữ Quyền Hương Cảng
55 2005年第09届世界象棋锦标赛 第06轮 Trung Quốc Lưu Điện Trung Thắng Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
56 2005年第09届世界象棋锦标赛 第07轮 Tứ Xuyên Ngô Quý Lâm Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
57 2005年第09届世界象棋锦标赛 第04轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Lí Cẩm Hoan Úc Môn
58 2005年第09届世界象棋锦标赛 第05轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Diệp Vinh Quang Hà Lan
59 2005年第09届世界象棋锦标赛 第03轮 Pháp Quốc Đặng Thanh Trung Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
60 2005年第09届世界象棋锦标赛 第02轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Sở Ti Hòa Tình Nhật Bổn
61 2005年第09届世界象棋锦标赛 第01轮 Tây Mã Lưu Văn Nghĩa Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
62 2004年银荔杯第13届亚洲象棋锦标赛 第07轮 Philippines Trang Hoành Minh Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
63 2004年银荔杯第13届亚洲象棋锦标赛 第05轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Ông Đức Cường Trung Quốc Hương Cảng
64 2004年银荔杯第13届亚洲象棋锦标赛 第06轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thua Lê Kim Phúc Tây Malaysia
65 2004年银荔杯第13届亚洲象棋锦标赛 第03轮 Australia Nhan Chủng Vượng Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
66 2004年银荔杯第13届亚洲象棋锦标赛 第01轮 Thái Quốc Mã Vũ Liêm Hòa Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
67 2004年银荔杯第13届亚洲象棋锦标赛 第02轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Hòa Ngô Quý Lâm Đài Bắc
68 2008年第01届世界智力运动会 第02轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Chúc Sư Kiệt Australia
69 2008年第01届世界智力运动会 第02轮 Australia Chúc Sư Kiệt Thua Nguyễn Vũ Quân Việt Nam
70 2008年第01届世界智力运动会 第01轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân Thắng Andrews. Klein Đức Quốc