Trùng Khánh trí lực vận động hội tượng kì tái. Lần 2 Năm 2022
ĐÔI KHÁNG VÒNG 6
BẢNG MỜ RỘNG NAM
Ngày 7/8/2022
TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
1 Sa Bình Bá Hứa Văn Học 9 VS 9 Trương Lôi Đồng Lương
2 Du Bắc Trần Tú Toàn 8 VS 8 Hà Nhâm Quế Phong Đô Huyền
3 Phụng Tiết Huyền Tôn Kim Cương 8 VS 8 Trần Siêu Cửu Long Pha
4 Đồng Lương Vương Tô Nghị 8 VS 8 Liêu Bang Quân Đại Túc
5 Bắc 碚 Tần Lãng 7 VS 7 Nhiễm Chí Vĩ Bích Sơn
6 Tú Sơn Huyền Ngô Vũ 7 VS 7 Hồ Hiểu Giang Bắc
7 Giang Tân Thư Đức Toàn 7 VS 7 Chu Vĩnh Trung Sa Bình Bá
8 Khai Châu Bành Ninh 7 VS 6 Dương Kiếm Giang Bắc
9 Trung Huyền Tào Quân 6 VS 6 Phan Tiến Quân Ba Nam
10 Khai Châu Chu Xuân Huy 6 VS 6 Đồng Hân Du Bắc
11 Ba Nam Từ Lập Hoành 6 VS 6 Trương Đĩnh Đồng Nam
12 Đồng Lương Nghiêm Dũng 6 VS 6 Trần Tường Lương Bình
13 Tú Sơn Huyền Bạch Hồng Khánh 6 VS 6 Chu Ấu Lâm Trung Huyền
14 Bắc 碚 Trần Huyên 6 VS 6 Khoáng Niên Trung Đại Túc
15 Kiềm Giang Trình Vân 6 VS 6 Viên 湶 Đồng Nam
16 Khai Châu Hồ Bân 5 VS 5 Tiếu Đại Minh Vũ Long
17 Vu Khê Huyền Lưu Đông Ninh 5 VS 5 Trần Bội Phong Đại Túc
18 Vân Dương Huyền Trần Lâm 5 VS 5 Truyện Hưng Vân Vũ Long
19 Kiềm Giang Trần Chính 5 VS 5 Lôi Vân Quốc Trường Thọ
20 Bắc 碚 Lộ Cảnh 5 VS 5 Long Tòng Vân Vĩnh Xuyên
21 Lương Bình Tần Vĩ 5 VS 5 Bành Nghị Vu Khê Huyền
22 Trường Thọ Lôi Tiểu Bình 4 VS 5 Trương Tiểu Binh Sa Bình Bá
23 Đồng Nam Lí Kiến Nghiệp 4 VS 4 Lưu Nhữ Tín Vĩnh Xuyên
24 Vĩnh Xuyên Văn Đức Nguyên 4 VS 4 Quản Bằng Vân Trung Huyền
25 Trường Thọ Đãn Tiểu Minh 4 VS 4 Phiền Hồng Dậu Dương Huyền
26 Vũ Long Vương Giang Dũng 4 VS 4 Lí Triêu Phú Kiềm Giang
27 Dậu Dương Huyền Đàm Tử Hỉ 4 VS 4 Phạm Vân Bích Sơn
28 Giang Tân Chu Hậu Dũng 4 VS 4 Trần Chính Phúc Kì Giang
29 Kì Giang Lữ Trung Văn 3 VS 4 Lí Hoa Quốc Du Bắc
30 Vu Khê Huyền Phùng Quân 3 VS 3 Dương Hiểu Cường Ba Nam
31 Giang Tân Trương Đại Học 3 VS 3 Triệu Khải Phát Phụng Tiết Huyền
32 Giang Bắc Trương Nhân Cường 3 VS 3 Phạm Văn Thành Lương Bình
33 Phong Đô Huyền Trần Minh Quân 2 VS 3 Vương Tiểu Quân Tú Sơn Huyền
34 Bích Sơn Trần Đệ Vĩ 2 VS 2 Chu Viễn Chí Dậu Dương Huyền
35 Cửu Long Pha Chu Quang Kiệt 1 VS 2 Lưu Tư Hồng Kì Giang
36 Phong Đô Huyền Phạm Kiến Vĩ 1 VS 0 NO NO